Hotărârea nr. 783/2019

Modificarea Anexei la H.C.L. nr. 740/14.12.2018, privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Construire Park & Ride - Bartolomeu”, republicată.

 

HOTĂRÂREA Nr. 783

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

Pentru: modificarea Anexei la H.C.L. nr. 740/14.12.2018, privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Construire Park & Ride - Bartolomeu”, republicată;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 101.547 din 28.10.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care s-a propus modificarea Anexei la H.C.L. nr. 740/14.12.2018, privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Construire Park & Ride - Bartolomeu”, republicată;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu nr. POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Anexă la Ordinul Ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3.729 din 21.07.2017, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul 5 - completarea cererilor de finanţare, subcapitolul 5.4.1. Anexe la depunerea cererii de finanţare, punctele 10.2 şi 14, precum şi termenul de răspuns la Adresa de clarificare 4 transmisă de ADR CENTRU cu adresa nr. 40.330/25.10.2019;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică Anexa la H.C.L. nr. 740/14.12.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Construire Park & Ride - Bartolomeu”, republicată, conform Anexei, care face parte din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. H.C.L. nr. 740/14.12.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Construire Park & Ride - Bartolomeu”, republicată, astfel modificată, se va republica.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

         

 

HOTĂRÂREA Nr. 740  din data de  14  decembrie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 230 din 29 martie 2019 și conform H.C.L. nr. 783 din 1 noiembrie 2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Construire Park & Ride - Bartolomeu;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 101.547 din 28.10.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care s-a propus modificarea Anexei la H.C.L. nr. 740/14.12.2018, privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Construire Park & Ride - Bartolomeu”, republicată;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu nr. POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Anexă la Ordinul Ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3.729 din 21.07.2017, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul 5 - completarea cererilor de finanţare, subcapitolul 5.4.1. Anexe la depunerea cererii de finanţare, punctele 10.2 şi 14, precum şi termenul de răspuns la Adresa de clarificare 4 transmisă de ADR CENTRU cu adresa nr. 40.330/25.10.2019;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru proiectul ,,Construire Park & Ride - Bartolomeu”.

 

 

Art. 2. (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru proiectul Construire Park & Ride - Bartolomeu după cum urmează:

- valoare totală: - 54.667.427,01 lei inclusiv TVA

- din care C + M: - 47.131.409,96 lei inclusiv TVA

(2) Descrierea investiţiei este detaliată în Anexa, la prezenta Hotărâre conform studiului menţionat la Art. 1.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.