Hotărârea nr. 782/2019

Modificarea H.C.L. nr. 688 din 15.11.2018 privind aprobarea proiectului ,,Achiziţia de mijloace de transport moderne” şi a cheltuielilor legate de proiect.

 

HOTĂRÂREA Nr. 782

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

Pentru: modificarea H.C.L. nr. 688 din 15.11.2018 privind aprobarea proiectului ,,Achiziţia de mijloace de transport moderne” şi a cheltuielilor legate de proiect;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 101.492 din 28.10.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Văzând Raportul de specialitate al Compartimentului Implementare și Derulare Proiecte din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 688/15.11.2018 privind aprobarea proiectului ,,Achiziţia de mijloace de transport moderne” şi a cheltuielilor legate de proiect;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu  nr. POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Anexă la Ordinul Ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3729/21.07.2017, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul 5 - completarea cererilor de finanţare, subcapitolul 5.4.1. Anexe la depunerea cererii de finanţare, punctele 10.3 şi 14, precum şi solicitarea 5 de clarificări cu nr. 40203/25.10.2019;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se modifică Art. 1 din H.C.L. nr. 688/15.11.2018 privind aprobarea proiectului ,,Achiziţia de mijloace de transport moderne” şi a cheltuielilor legate de proiect, şi care va avea următorul conţinut:

"Art. 1. Se aprobă proiectul ,,Achiziţia de mijloace de transport moderne” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.1/1."

 

Art. 2. Se modifică Art. 3 din H.C.L. nr. 688/15.11.2018 privind aprobarea proiectului ,,Achiziţia de mijloace de transport moderne” şi a cheltuielilor legate de proiect, şi care va avea următorul cuprins:

"Art. 3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov în sumă de 14.529.411,77 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.534.835,56 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului ,,Achiziţia de mijloace de transport moderne”.

 

Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 688/15.11.2018 privind aprobarea proiectului ,,Achiziţia de mijloace de transport moderne” şi a cheltuielilor legate de proiect, rămân neschimbate.

 

Art. 4. H.C.L. nr. 688 din 15.11.2018 privind aprobarea proiectului ,,Achiziţia de mijloace de transport moderne” şi a cheltuielilor legate de proiect, astfel modificată, se va republica.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Compartimentul Implementare şi Derulare Proiecte, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

                                                                                                          

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 688 din data de  15  noiembrie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 782 din 1 noiembrie 2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea proiectului Achiziţia de mijloace de transport moderneşi a cheltuielilor legate de proiect;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 101.492 din 28.10.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Văzând Raportul de specialitate al Compartimentului Implementare și Derulare Proiecte din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 688/15.11.2018 privind aprobarea proiectului ,,Achiziţia de mijloace de transport moderne” şi a cheltuielilor legate de proiect;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu nr. POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Anexă la Ordinul Ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3729/21.07.2017, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul 5 - completarea cererilor de finanţare, subcapitolul 5.4.1. Anexe la depunerea cererii de finanţare, punctele 10.3 şi 14, precum şi solicitarea 5 de clarificări cu  nr. 40203/25.10.2019;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 135, alin. (8),  art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă proiectul ,,Achiziţia de mijloace de transport moderne” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.1/1.

 

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Achiziţia de mijloace de transport moderne”, în cuantum de 91.271.190 lei (inclusiv TVA).

 

Art. 3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov în sumă de 14.529.411,77 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.534.835,56 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului ,,Achiziţia de mijloace de transport moderne”

 

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ,,Achiziţia de mijloace de transport moderne”, pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul U.A.T. Municipiul Braşov, cu obţinerea aprobării Consiliului Local Braşov.

 

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

 

Art. 6. Se împuterniceşte dl. George Scripcaru să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele U.A.T. Municipiul Braşov.

 

Art. 7. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Compartimentul Implementare şi Derulare Proiecte, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • SE_7. Deviz general.pdf