Hotărârea nr. 781/2019

Modificarea Anexei la H.C.L. nr. 687 din 15.11.2018, republicată, privind aprobarea Studiului de oportunitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Achiziţia de mijloace de transport moderne”.

HOTĂRÂREA Nr. 781

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

Pentru: modificarea Anexei la H.C.L. nr. 687 din 15.11.2018, republicată, privind aprobarea Studiului de oportunitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Achiziţia de mijloace de transport moderne”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 101.471 din 28.10.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Văzând Raportul de specialitate al Compartimentului Implementare şi Derulare Proiecte din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea Anexei la H.C.L. nr. 687 din 15.11.2018, republicată, privind aprobarea Studiului de oportunitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Achiziţia de mijloace de transport moderne;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu nr. POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Anexă la Ordinul Ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3729/21.07.2017, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul 5 - completarea cererilor de finanţare, subcapitolul 5.4.1. Anexe la depunerea cererii de finanţare, punctele 10.3 şi 14, precum şi solicitarea 5 de clarificări cu nr. 40203/25.10.2019;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 687 din 15.11.2018, republicată, privind aprobarea Studiului de oportunitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Achiziţia de mijloace de transport moderne”, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 687 din 15.11.2018, republicată, privind aprobarea Studiului de oportunitate şi indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Achiziţia de mijloace de transport moderne”, rămân neschimbate.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 687 din 15.11.2018, republicată, privind aprobarea Studiului de oportunitate şi indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Achiziţia de mijloace de transport moderne”, astfel modificată, se va republica.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Compartimentul Implementare şi Derulare Proiecte, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 687  din data de  15  noiembrie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 97 din 28 februarie 2019 și conform H.C.L. nr. 781

din 1 noiembrie 2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea Studiului de oportunitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Achiziţia de mijloace de transport moderne”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 101.471 din 28.10.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Văzând Raportul de specialitate al Compartimentului Implementare şi Derulare Proiecte din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea Anexei la H.C.L. nr. 687 din 15.11.2018, republicată, privind aprobarea Studiului de oportunitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Achiziţia de mijloace de transport moderne;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu nr. POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Anexă la Ordinul Ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3729/21.07.2017, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul 5 - completarea cererilor de finanţare, subcapitolul 5.4.1. Anexe la depunerea cererii de finanţare, punctele 10.3 şi 14, precum şi solicitarea 5 de clarificări cu nr. 40203/25.10.2019;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru proiectul ,,Achiziţia de mijloace de transport moderne”.

Art. 2. (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru proiectul ,,Achiziţia de mijloace de transport moderne”, după cum urmează:

- valoare totală: - 91.271.190 lei inclusiv TVA

Termen de realizare : 24 de luni

(2) Descrierea investiţiei este detaliată în Anexa la prezenta Hotărâre conform studiului menţionat la Art. 1.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Compartimentul Implementare şi Derulare Proiecte, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.