Hotărârea nr. 780/2019

Modificarea H.C.L. nr. 787/21 decembrie 2018, republicată, privind aprobarea proiectului “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2” și a cheltuielilor legate de proiect.

HOTĂRÂREA Nr. 780

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

Pentru: modificarea H.C.L. nr. 787/21 decembrie 2018, republicată, privind aprobarea proiectului “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2 și a cheltuielilor legate de proiect;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând, Referatul de aprobare nr. 101.457/28.10.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 787/21 decembrie 2018, republicată, privind aprobarea proiectului “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2 și a cheltuielilor legate de proiect;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică Art. 3 din H.C.L. nr. 787/21 decembrie 2018, republicată, privind aprobarea Proiectului “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2 și a cheltuielilor legate de proiect, şi care va avea următorul cuprins:

Art. 3. Se aprobă contribuţia Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 76.575,99 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2.

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 787 din 21 decembrie 2018, republicată, rămân neschimbate.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 787 din 21 decembrie 2018, republicată, astfel modificată, se va republica.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

                                                                                                          

HOTĂRÂREA Nr. 787 din data de  21  decembrie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 455 din data de 31 iulie 2019 și conform H.C.L. nr. 780

din 1 noiembrie 2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea proiectului “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2” şi a cheltuielilor legate de proiect;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând, Referatul de aprobare nr. 101.457/28.10.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 787/21 decembrie 2018, republicată, privind aprobarea proiectului “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2 și a cheltuielilor legate de proiect;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 135, alin. (8),  art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă proiectul “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1, apelul de proiecte cu nr. POR/2017/4/4.1/1.

 

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2” în cuantum de 3.828.799,94 lei, inclusiv TVA.

 

Art. 3. Se aprobă contribuţia Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 76.575,99 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2.

 

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi complementare - Traseu 2” pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul UAT Municipiul Braşov, cu obţinerea aprobării Consiliului Local Braşov.

 

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

 

Art. 6. Se împuterniceşte dl. GEORGE SCRIPCARU să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Municipiul Braşov.

 

Art. 7. Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.