Hotărârea nr. 78/2019

Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al serviciului social “Centrul de Zi de Informare şi Consiliere pentru Persoane fără Adăpost”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 78

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

 

            Privind: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al serviciului social Centrul de Zi de Informare şi Consiliere pentru Persoane fără Adăpost;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, înregistrat cu nr. 14.438/2019, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social Centrul de Zi de Informare şi Consiliere pentru Persoane Fără Adăpost”;

            Având în vedere art. 56, alin. (1), alin. (2) şi art. 57 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; Anexa 2 din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare; Anexa 2 din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; art. 3, art. 3^4, alin. (1) şi (2), lit. e), precum şi art. 25 din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; Anexa 6 din Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 2, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Începând cu data de 01 martie 2019 se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al serviciului social Centrul de Zi de Informare şi Consiliere pentru Persoane Fără Adăpost”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Începând cu data de 01 martie 2019, Hotărârea Consiliului Local nr. 656 din 15 decembrie 2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al serviciului social Centrul de Zi de Informare şi Consiliere pentru Persoane Fără Adăpost, îşi încetează aplicabilitatea.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Asistenţă Socială Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.