Hotărârea nr. 778/2019

Aprobarea încheierii unui Act adiţional la Contractul 74246 din 29.10.2018 întocmit în baza H.C.L. nr. 223 din 25.04.2018.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 778

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea încheierii unui Act adiţional la Contractul 74246 din 29.10.2018 întocmit în baza H.C.L. nr. 223 din 25.04.2018;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 101.294 din 25.10.2019 al Primarului Municipiului Braşov în calitate de iniţiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care s-a propus încheierea unui Act adiţional la Contractul 74246 din 29.10.2018 întocmit în baza H.C.L. nr. 223 din 25.04.2018;

Având în vedere Contractul 74246 din 29.10.2018 încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. RCS & RDS S.A. în baza H.C.L. 223 din 25.04.2018, având ca obiect închirierea în scopul asigurării accesului furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice, a unei suprafeţe de 18 m.p., cu destinaţia spaţiu tehnic la Parcarea publică Poiana Mică Braşov, în favoarea S.C. RCS & RDS S.A.;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 108, lit. c), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă încheierea Actului adiţional la Contractul 74246 din 29.10.2018 întocmit în baza H.C.L. nr. 223 din 25.04.2018, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.