Hotărârea nr. 775/2019

Darea în administrare către Curtea de Apel Brașov a unui bun imobil situat în Brașov, str. 13 Decembrie f.n.

 

HOTĂRÂREA Nr. 775

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

Privind: darea în administrare către Curtea de Apel Brașov a unui bun imobil situat în Brașov, str. 13 Decembrie f.n.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 101.082 din 2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune darea în administrare către Curtea de Apel Brașov a unui bun imobil situat în Brașov, str. 13 Decembrie f.n.;

Văzând cererea nr. 82.902/2019 formulată de Curtea de Apel Brașov;

Având în vedere prevederile art. 867 - 870 din Codul Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 108, art. 129, alin. (1),   alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 299 și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă darea în administrare către Curtea de Apel Brașov a bunului imobil identificat în C.F. nr. 113662 Brașov, sub nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/245 - construcție și teren în suprafață de 13750 m.p., având număr de inventar 50371, având valoarea de 3.605.492 lei.

 

Art. 2. Destinația imobilului identificat la art. 1 va fi de Centru Regional de Arhivare pentru Circumscripția Curții de Apel Brașov.

 

Art. 3. Se aprobă modelul contractului de dare în administrare conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 4. Imobilul va fi dat în administrare prin protocol de predare-primire în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexă Proiect HCL 101082.pdf