Hotărârea nr. 774/2019

Preluarea unui imobil situat în Brașov str. Agricultorilor nr. 2 din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Brașov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 774

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

 

Privind: preluarea unui imobil situat în Brașov str. Agricultorilor nr. 2 din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Brașov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 101.110 din 2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridică şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune preluarea unui imobil situat în Brașov str. Agricultorilor nr. 2 din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Brașov;

Având în vedere prevederile art. 292, din Codul Administrativ;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c),  art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se solicită Guvernului transmiterea imobilului 714, având datele de identificare prevăzute în anexa, parte integrantă la prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Brașov, și se declară imobilul din bun de interes public național în bun de interes public local.

 

Art. 2. După preluare, imobilul prevăzut la art. 1 se utilizează în vederea realizării de locuințe prin programe derulate de către Agenția Națională de Locuințe, într-un termen de 10 ani, de la data preluării imobilului.

 

Art. 3. Municipiul Brașov va transmite în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în condițiile legii, 30 % din numărul de locuințe construite pe amplasamentul imobilului prevăzut la art. 1, dar nu mai puțin de 61 de locuințe, împreună cu terenul aferent acestora, într-un termen de maxim 10 ani de la data preluării imobilului.

 

Art. 4. Municipiul Brașov va transmite în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, locuințele menționate la art. 3 etapizat, pe măsura finalizării acestora, conform termenelor stabilite prin programul de investiții al Agenției Naționale de Locuințe.

 

Art. 5. În cazul în care nu se respectă destinația imobilului, condiția și termenele prevăzute la  art. 2 și art. 3, acesta revine în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Art. 6. Predarea-preluarea imobilului se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării Naționale și Municipiul Brașov, prin structurile de specialitate din subordine, în temeiul prevăzut în Hotărârea Guvernului de transmitere.

 

Art. 7. Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 566/2018 republicată, își încetează aplicabilitatea.

 

Art. 8. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexă Proiect HCL 101110.pdf