Hotărârea nr. 769/2019

Reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. Sitei F.N.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 769

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

 

Privind: reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. Sitei F.N.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 101.124 din 25.10.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. Sitei F.N.;

Văzând Declarația autentificată sub nr. 1.432/08.10.2019 de Notar public Tanasie Antonia - IoanaTop;

Având în vedere prevederile art. 869 și art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare și ale art. 36,  alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativă înscris în C.F. nr. 159544 Brașov, sub B+2, în favoarea Întreprinderii de Construcții Industriale și Montaj Brașov.

 

Art. 2. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Brașov a imobilului situat în Brașov, str. Sitei F.N., identificat sub nr. top. 5925/1/2 din C.F. nr. 159544 Brașov.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.