Hotărârea nr. 768/2019

Dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Bihorului nr. 2.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 768

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

Privind: dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Bihorului nr. 2;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 101.134 din 2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Bihorului nr. 2;

Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., republicat, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Bihorului nr. 2, identificat în C.F. nr. 139299 Brașov, nr. top. 9088/6, 9088/31, 9088/35/1, conform Documentației cadastrale de primă înscriere nr. 61/2019, întocmită de expert autorizat ing. Simon Ciprian Daniel.

 

Art. 2. Se atesta apartenența la domeniul privat al Municipiului Brașov a lotului de 4 m.p. rezultat din dezmembrarea aprobată la art. 1.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.