Hotărârea nr. 767/2019

Dezlipirea terenului situat în Brașov, str. Colțul Putinarilor f.n.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 767

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

 

Privind: dezlipirea terenului situat în Brașov, str. Colțul Putinarilor f.n.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 101.118 din 2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune dezlipirea terenului situat în Brașov, str. Colțul Putinarilor f.n.;

Având în vedere prevederile art. 617 și art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare, coroborată cu prevederile Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., republicat, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. Colțul Putinarilor f.n, identificat în C.F. nr. 144186 Brașov, nr. top. 2479, conform documentației cadastrale de primă înscriere imobil - varianta A din propunerea de dezmembrare, întocmită de ing. Cristina Mirela Ciolan - persoană fizică autorizată A.N.C.P.I. - parte integrantă din prezenta.

 

Art. 2. Se aprobă constituirea unui drept de trecere asupra imobilului identificat conform lotului în suprafață de 110 m.p. rezultat din dezlipirea aprobata la art. 1, în favoarea imobilului identificat conform C.F. nr. 104759, nr cadastral 104759.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.