Hotărârea nr. 766/2019

Dezlipirea terenului aferent construcției situate în Brașov, str. Aleea Mimozei f.n.

HOTĂRÂREA Nr. 766

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

 

Privind: dezlipirea terenului aferent construcției situate în Brașov, str. Aleea Mimozei f.n.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 101.116 din 25.10.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune dezlipirea terenului aferent construcției situate în Brașov, str. Aleea Mimozei f.n.;

Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil, ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare, coroborată cu prevederile Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., republicat, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor  art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. Aleea Mimozei f.n, identificat în C.F. nr. 124142 Brașov, nr. top. 8782/1/b/2/5/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, conform documentației cadastrale de primă înscriere imobil întocmită de ing. Daniel Stănculescu - persoană fizică autorizată A.N.C.P.I. - parte integrantă din prezenta.

 

Art. 2. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Brașov a lotului în suprafață de 123 m.p., rezultat din dezlipirea aprobată la art. 1.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.