Hotărârea nr. 765/2019

Dezmembrarea terenului situat în Brașov, str. Turnului f.n.

 

HOTĂRÂREA Nr. 765

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

 

Privind: dezmembrarea terenului situat în Brașov, str. Turnului f.n.

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 84.288 din 11.09.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune dezmembrarea terenului situat în Brașov, str. Turnului f.n.;

Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare, coroborată cu prevederile Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., republicat, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2),     lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243,     alin. (1), lit. a) și art. 361, alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Turnului f.n, identificat în C.F. nr. 148245 Brașov, nr. cadastral 148245, conform documentației cadastrale de dezlipire întocmită de S.C. Maxicad Consult S.R.L. - persoană juridică autorizată A.N.C.P.I. - parte integrantă din prezenta.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Brașov în domeniul privat al Municipiului Brașov, a imobilului având nr. cad. 160140, în suprafață de 252 m.p. - lot 1 rezultat în urma dezmembrării aprobate conform art. 1.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.