Hotărârea nr. 764/2019

Plângerea prealabilă formulată de către Partidul Uniunea Salvaţi România-Filiala Braşov, Asociaţia România Civică, Asociaţia “Împreună pentru Dezvoltarea Comunităţii” şi Asociaţia Braşovul Pedalează, toate prin Cabinet de Avocat Victor Ilie, împotriva H.C.L. nr. 154/30.03.2017, 441/31.07.2019, 178/28.04.2017 şi 312/30.05.2019.

 

HOTĂRÂREA Nr. 764

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

 

Privind: plângerea prealabilă formulată de către Partidul Uniunea Salvaţi România-Filiala Braşov, Asociaţia România Civică, Asociaţia “Împreună pentru Dezvoltarea Comunităţii” şi Asociaţia Braşovul Pedalează, toate prin Cabinet de Avocat Victor Ilie, împotriva H.C.L. nr. 154/30.03.2017, 441/31.07.2019, 178/28.04.2017 şi 312/30.05.2019;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 100.687 din 24.10.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Contencios din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune respingerea plângerii prealabile formulată de către Partidul Uniunea Salvaţi România-Filiala Braşov, Asociaţia România Civică, Asociaţia “Împreună pentru Dezvoltarea Comunităţii” şi Asociaţia Braşovul Pedalează, toate prin Cabinet de Avocat Victor Ilie, împotriva H.C.L. nr. 154/30.03.2017, 441/31.07.2019, 178/28.04.2017 şi 312/30.05.2019;

Având în vedere faptul că prin H.C.L. nr. 154/2017 a fost aprobată realizarea investiţiei „Investiţii pentru dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov, prin reabilitarea a 9,641 km drumuri forestiere existente şi construirea unui drum forestier nou de 11,003 km” având ca scop creşterea gradului de accesibilizare a pădurilor prin înfiinţarea, extinderea şi modernizarea căilor de acces din cadrul fondului forestier şi ca obiectiv accesul la terenurile forestiere prin investiţii în drumuri forestiere, deschise publicului în mod gratuit, care servesc aspectele multifuncţionale ale pădurii;

Ţinând cont de prevederile art. 83 şi următoarele din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 1 din Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional, republicată;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (3), lit. d), alin. (6), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Articol Unic. Se aprobă respingerea plângerii prealabile formulată de către Partidul Uniunea Salvaţi România - Filiala Braşov, Asociaţia România Civică, Asociaţia “Împreună pentru Dezvoltarea Comunităţii” şi Asociaţia Braşovul Pedalează, toate prin Cabinet de Avocat Victor Ilie, împotriva H.C.L. nr. 154/30.03.2017, 441/31.07.2019, 178/28.04.2017 şi 312/30.05.2019 prin care s-a aprobat Investiţia „Investiţii pentru dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov, prin reabilitarea a 9,641 km drumuri forestiere existente şi construirea unui drum forestier nou de 11,003 km”.