Hotărârea nr. 763/2019

Aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă juridică, în vederea promovării unei acţiuni în instanţă cu privire la reglementarea situaţiei juridice a str. Vulturului din Municipiul Braşov şi reprezentare în justiţie.

HOTĂRÂREA Nr. 763

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă juridică, în vederea promovării unei acţiuni în instanţă cu privire la reglementarea situaţiei juridice a str. Vulturului din Municipiul Braşov şi reprezentare în justiţie;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 100.682 din 24.10.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Contencios din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă juridică, în vederea promovării unei acţiuni în instanţă cu privire la reglementarea situaţiei juridice a str. Vulturului din Municipiul Braşov şi reprezentare în justiţie;

Având în vedere faptul că Municipiul Braşov este reprezentat de către un Cabinet de avocatură în speţe similare având ca obiect reglementarea juridică a diferitelor străzi din Municipiul Braşov şi pentru asigurarea unei apărări unitare în dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată;

Ţinând cont de prevederile art. I, alin. (1), alin. (2), lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative; ale Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 29, alin. 1, lit. d şi alin. 3 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 96, alin. (3), art. 109, art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 140, alin. (1) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă juridică, în vederea promovării acţiunii în instanţă având ca obiect reglementare situaţie juridică a str. Vulturului şi reprezentării în instanţele de judecată în toate gradele de jurisdicţie, respectiv la fond şi în toate căile de atac, ordinare şi/sau extraordinare, indiferent de instanţele de judecată şi strămutările intervenite, de la un cabinet de avocatură în condiţiile Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată.

 

Art. 2. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri se vor efectua din bugetul local, astfel cum au fost aprobate odată cu aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Braşov şi a execuției bugetare.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Contencios, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.