Hotărârea nr. 759/2019

Revocarea dreptului de administrarea a S.C. RIAL S.R.L. Braşov asupra unor imobile, situate în Braşov, B-dul Gării nr. 19.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 759

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

Privind: revocarea dreptului de administrarea a S.C. RIAL S.R.L. Braşov asupra unor imobile, situate în Braşov, B-dul Gării nr. 19;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 98.748 din 21.10.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de la inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune revocarea dreptului de administrarea a S.C. RIAL S.R.L. Braşov asupra unor imobile, situate în Braşov, B-dul Gării nr. 19;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 664/2014, republicată, privind darea în administrarea S.C. RIAL S.R.L. Braşov a apartamentelor, situate în Braşov, B-dul Gării nr. 19; ale H.C.L. nr. 215/2015 privind efectuarea unui schimb de imobile între Municipiul Braşov şi Busso Freise şi alţii;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 108, lit. a), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se revocă dreptul de administrare a S.C. RIAL S.R.L. Braşov, asupra apartamentelor din imobilul situat în  Braşov, B-dul Gării nr. 19.

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Braşov nr. 664 din 18.12.2014 privind darea în administrarea S.C. RIAL S.R.L. Braşov a apartamentelor, situate în Braşov, B-dul Gării nr. 19, îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.