Hotărârea nr. 757/2019

Modificarea Anexei la H.C.L. nr. 574/2014 republicată, privind aprobarea repartizării locuinţelor sociale situate în Municipiul Braşov, str. Zizinului nr. 144, ca urmare a proiectului „Reabilitare clădire cu destinaţia de locuinţe sociale”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 757

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

Pentru: modificarea Anexei la H.C.L. nr. 574/2014 republicată, privind aprobarea repartizării locuinţelor sociale situate în Municipiul Braşov, str. Zizinului nr. 144, ca urmare a proiectului „Reabilitare clădire cu destinaţia de locuinţe sociale”;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 98.879 din 21.10.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune modificarea Anexei la H.C.L. nr. 574/2014 republicată, privind aprobarea repartizării locuinţelor sociale situate în Municipiul Braşov, str. Zizinului nr. 144, ca urmare a proiectului „Reabilitare clădire cu destinaţia de locuinţe sociale”;

Văzând adresa nr. 80.682/2019 a Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 98.108/2019 prin care ne informează că, Comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale s-a întrunit în data de 07.10.2019 conform procesului verbal nr. 13/07.10.2019 şi a stabilit familia îndreptăţită să primească locuinţa socială situată în Braşov, str. Zizinului, nr. 144, ap. 28 având în vedere că, contractul de închiriere locuinţă socială pentru spaţiul cu destinaţia de locuinţă socială situat la adresa mai sus menţionată a fost reziliat;

Luând în considerare prevederile H.C.L. nr. 759/2018 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2019 o locuinţă socială;

Ţinând cont de procesul verbal al comisiei constituite conform H.C.L. nr. 254/2018 privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale;

Având în vedere prevederile Legii Locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 106, art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. q), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (2), alin. (3), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se modifică poziţia nr. 25 din Anexa la H.C.L. nr. 574/2014, republicată, în sensul menţionării familiei Baltariu Andreea Aurica în loc de familia Hinoran Brigitta Magdalena, astfel:

 

Nr.crt.

Nr. poziţie

Nume, prenume solicitant

Punctaj cf. H.C.L. nr. 759/2018

Nr. membri familie

Bărbaţi

 

Femei

Copii

 

Recomandări

Comisie;

nr. camere

25

Poz. 2 din anexa la H.C.L. nr. 759/2018

Baltariu Andreea Aurica

 

3000

 

4

 

1

3

2

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 574/2014, republicată, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

                                     

 

                                                                     

HOTĂRÂREA Nr.  574  din data de  27  noiembrie  2014

Republicată conform H.C.L. nr. 258/2015 H.C.L. nr. 852/2018; H.C.L. nr. 143/2019 şi conform H.C.L. nr. 757 din 1  noiembrie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea repartizării locuinţelor sociale situate în Municipiul Braşov, str. Zizinului  nr. 144, urmare proiectului Reabilitare clădire cu destinaţia de locuinţe sociale”;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 98.879 din 21.10.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune modificarea Anexei la H.C.L. nr. 574/2014 republicată, privind aprobarea repartizării locuinţelor sociale situate în Municipiul Braşov, str. Zizinului nr. 144, ca urmare a proiectului „Reabilitare clădire cu destinaţia de locuinţe sociale”;

Văzând adresa nr. 80.682/2019 a Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 98.108/2019 prin care ne informează că, Comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale s-a întrunit în data de 07.10.2019 conform procesului verbal nr. 13/07.10.2019 şi a stabilit familia îndreptăţită să primească locuinţa socială situată în Braşov, str. Zizinului, nr. 144, ap. 28 având în vedere că, contractul de închiriere locuinţă socială pentru spaţiul cu destinaţia de locuinţă socială situat la adresa mai sus menţionată a fost reziliat;

Luând în considerare prevederile H.C.L. nr. 759/2018 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2019 o locuinţă socială;

Ţinând cont de procesul verbal al comisiei constituite conform H.C.L. nr. 254/2018 privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale;

Având în vedere prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 106, art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. q), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (2), alin. (3), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă repartizarea locuinţelor sociale situate în Municipiul Braşov, str. Zizinului nr. 144, rezultate din proiectului Reabilitare clădire cu destinaţia de locuinţe sociale”, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Contractul de închiriere pentru locuinţa socială se încheie potrivit contractului-cadru de închiriere prezentat în anexa nr. 8 din H.G. nr. 1275/2000 cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor art. 42, art. 44 - 49 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederilor specifice din Codul Civil şi Codul Fiscal.

Încheierea contractelor de închiriere se face condiţionată de prezentarea certificatului de neurmărire fiscală de la Direcţia Fiscală Braşov, care atestă că nu are datorii la bugetul local.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa HCL 574_2014 REPUBLICATA.pdf