Hotărârea nr. 756/2019

Încheierea unui contract de prestări servicii pentru întreținerea și menținerea în funcțiune a Cimitirului Municipal Brașov și Cimitirul Civil Șprenghi Brașov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 756

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

Privind: încheierea unui contract de prestări servicii pentru întreținerea și menținerea în funcțiune a Cimitirului Municipal Brașov și Cimitirul Civil Șprenghi Brașov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 99.886/2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune încheierea unui contract de prestări servicii pentru întreținerea și menținerea în funcțiune a Cimitirului Municipal Brașov și Cimitirul Civil Șprenghi Brașov;

Având în vedere prevederile  Legii nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă încheierea unui contract de prestări servicii pentru întreținerea și menținerea în funcțiune a Cimitirului Municipal Brașov și Cimitirul Civil Șprenghi Brașov.

 

Art. 2. Valoarea estimată a achiziţiei este de:

- 1.300.000 lei fără T.V.A/an, adică o valoarea totală estimată a contractului de 6.500.000 lei fără TVA, pentru Cimitirul Municipal Brașov;

- 310.000 lei fără T.V.A/an, adică o valoarea totală estimată a contractului de 1.550.000 lei fără TVA , pentru Cimitirul Civil Șprenghi Brașov.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.