Hotărârea nr. 755/2019

Darea în administrare către Direcţia Naţională de Probaţiune - Serviciul de Probaţiune Braşov, a etajului III şi a unor spaţii de la etajul IV, situate în Braşov, str. Iuliu Maniu, nr. 52, corp D.

 

HOTĂRÂREA Nr. 755

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

 

Privind: darea în administrare către Direcţia Naţională de Probaţiune - Serviciul de Probaţiune Braşov, a etajului III şi a unor spaţii de la etajul IV, situate în Braşov, str. Iuliu Maniu, nr. 52, corp D;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 98.808 din 21.10.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune darea în administrare către Direcţia Naţională de Probaţiune - Serviciul de Probaţiune Braşov, a etajului III şi a unor spaţii de la etajul IV, situate în Braşov, str. Iuliu Maniu, nr. 52, corp D;

Văzând adresa Direcţiei Naţionale de Probaţiune - Serviciul de Probaţiune Braşov, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 96.201/2019;

Având în vedere prevederile art. 867 şi 868 din Codul Civil şi ale art. 112, alin. (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 108, lit. a), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. b), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a), art. 297, alin. (1), lit. a), art. 299 și art. 300 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă darea în administrare, către Direcţia Naţională de Probaţiune - Serviciul de Probaţiune Braşov, a etajului III şi a unor spaţii de la etajul IV (identificate conform plan de situaţie anexat), situate în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 52, corp D, identificat prin C.F. nr. 102424, nr. cad. 102424-C4, având valoarea de inventar 983.849,98 lei, pentru desfăşurarea activităţii specifice.

 

Art. 2. Se aprobă Contractul de administrare, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Direcţia Naţională de Probaţiune-Serviciul de Probaţiune Braşov, va achita sumele reprezentând întreţinerea şi plata utilităţilor pentru spaţiile atribuite conform art. 1, către Colegiul Tehnic „TRANSILVANIA” Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 52.

 

Art. 4. Transmiterea imobilului se va face în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data comunicării prezentei hotărâri.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial şi Colegiul Tehnic “TRANSILVANIA” Braşov, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Contract de administrare.pdf