Hotărârea nr. 754/2019

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 42 - 44 apartament 6 şi pivniţă aferentă apartamentului 6, deţinute de Jekelius Johann Walter, Antoneag Margareta-Dorilena și Nippert Ingrid-Maria-Ursula.

 

HOTĂRÂREA Nr. 754

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 42 - 44 apartament 6 şi pivniţă aferentă apartamentului 6, deţinute de Jekelius Johann Walter, Antoneag Margareta-Dorilena și Nippert Ingrid-Maria-Ursula;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 96.819 din 2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 42 - 44 apartament 6 şi pivniţă aferentă apartamentului 6, deţinute de Jekelius Johann Walter, Antoneag Margareta-Dorilena și Nippert Ingrid-Maria-Ursula;

Văzând adresa nr. 94.247 din 08 octombrie 2019 prin care numiţii Jekelius Johann Walter, Antoneag Margareta-Dorilena și Nippert Ingrid-Maria-Ursula, solicită Consiliului Local exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 42 - 44 apartament 6 şi pivniţă aferentă apartamentului 6, înscrise în C.F. nr. 154191-C1-U22 Braşov şi C.F. nr. 154191-C1-U15 Braşov, monument istoric, înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015 cu denumire de Casă, cod LMI 2015 BV-II-m-A-11352, pentru preţul de 17.700 Euro;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 42 - 44 apartament 6 şi pivniţă aferentă apartamentului 6, înscrise în C.F. nr. 154191-C1-U22 Braşov şi C.F. nr. 154191-C1-U15 Braşov, monument istoric, înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015 cu denumire de Casă, cod LMI 2015 BV-II-m-A-11352, deţinut de numiţii Jekelius Johann Walter, Antoneag Margareta-Dorilena și Nippert Ingrid-Maria-Ursula.

 

Art. 2. Prezenta hotărâre nu reprezintă o certificare a proprietăţii, iar verificarea condiţiilor de legalitate privind vânzarea monumentului istoric (interdicţia de înstrăinare, ipoteci, drepturi de privilegiu, grevare de sarcini), rămâne în sarcina întocmitorului actului de înstrăinare.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.