Hotărârea nr. 753/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 154753 Brașov, nr. cad. 154753.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 753

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 154753 Brașov, nr. cad. 154753;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 98.647 din 18.10.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 154753 Brașov, nr. cad. 154753;

Văzând adresa nr. 98.149/17.10.2019, declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unui imobil, autentificată sub nr. 3.261/09.11.2018 și extrasul C.F. pentru informare nr. 154753 Brașov;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se ia act că societatea DALLMAYR VENDING & OFFICE SOCIETATE ÎN COMANDITĂ SIMPLĂ a renunțat la dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 154753 Brașov, nr. cad. 154753, în suprafață de 204 m.p., B-dul Griviței.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 154753 Brașov, nr. cad. 154753, în suprafață de 204 m.p., B-dul Griviței.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.