Hotărârea nr. 75/2019

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social „Unitatea de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 75

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

            Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social „Unitatea de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice”;

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, înregistrat cu nr. 15.313/2019, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social „Unitatea de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice;

            Având în vedere art. 6, lit. bb), art. 31, alin. (1) şi (2), art. 32, alin. (1), lit. a) şi b), art. 33, alin. 1, lit. b) şi c), art. 36, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; art. 3, lit. a) - e), art. 7, alin. (1), lit. a), art. 8, lit. a), art. 10, art. 29 din Legea               nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art. 5, alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; Anexa 3 Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social furnizat la domiciliu din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; Anexa nr. 4 standardele minime de cost/an pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice din H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale; art. 3, art. 3^2, art. 3^4, alin. (1) şi alin. (2), lit. a), d), g), art. 3^5, alin. (1), alin. (2), lit. a) şi b) din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; Anexa 8 - Standarde minime de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice din Ordinul nr. 29/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale; Ordinul nr. 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), d), alin. (6), lit. a), pct. 2, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Începând cu data de 01 martie 2019 se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social „Unitatea de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice”, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. Începând cu data de 01 martie 2019, Hotărârea Consiliului Local nr. 652 din 15 decembrie 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social furnizat la domiciliu Unitate de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice”, îşi încetează aplicabilitatea.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Asistenţă Socială Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.