Hotărârea nr. 749/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 5/48 din terenul înscris în C.F. nr. 103261 Brașov, nr. cad. 103261 și a cotei de 9.636/480.000 din terenul înscris în C.F. nr. 103259 Brașov, nr. cad. 103259, de la Mocanu Marian-Robert și Mocanu Daniela-Alina.

HOTĂRÂREA Nr. 749

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 5/48 din terenul înscris în C.F. nr. 103261 Brașov, nr. cad. 103261 și a cotei de 9.636/480.000 din terenul înscris în C.F. nr. 103259 Brașov, nr. cad. 103259, de la Mocanu Marian-Robert și Mocanu Daniela-Alina;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 97.406 din 16.10.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 5/48 din terenul înscris în C.F. nr. 103261 Brașov, nr. cad. 103261 și a cotei de 9.636/480.000 din terenul înscris în C.F. nr. 103259 Brașov, nr. cad. 103259, de la Mocanu Marian-Robert și Mocanu Daniela-Alina;

Văzând adresele nr. 94.195 și 94.157 din 08.10.2019 cu încheierile de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 151.115 și 151.082 din 27.09.2019 și extrasele C.F. pentru informare nr. 103261 și nr. 103259 Brașov;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se ia act că dl. Mocanu Marian-Robert și d-na Mocanu Daniela-Alina au renunțat la dreptul de proprietate asupra cotei de 5/48 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 103261 Brașov, nr. cad. 103261, în suprafață totală de 687 m.p. și a cotei de 9.636/480.000 din terenul înscris în C.F. nr. 103259 Brașov, nr. cad. 103259, în suprafață totală de 737 m.p., zona str. Nicovalei.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a cotei de 5/48 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 103261 Brașov, nr. cad. 103261, în suprafață totală de 687 m.p. și a cotei de 9.636/480.000 din terenul înscris în C.F. nr. 103259 Brașov, nr. cad. 103259, în suprafață totală de 737 m.p., zona str. Nicovalei.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.