Hotărârea nr. 746/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 2/8 din terenul înscris în C.F. nr. 103260 Brașov, nr. cad. 103260, de la Constantin Fulvia.

 

HOTĂRÂREA Nr. 746

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 2/8 din terenul înscris în C.F. nr. 103260 Brașov, nr. cad. 103260, de la Constantin Fulvia;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând  Referatul de aprobare nr. 97.348 din 16.10.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 2/8 din terenul înscris în C.F. nr. 103260 Brașov, nr. cad. 103260, de la Constantin Fulvia;

Văzând adresa nr. 94.200/08.10.2019 cu Încheierea de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 149410/26.09.2019 și extrasul C.F. pentru informare nr. 103260 Brașov;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se ia act că d-na Constantin Fulvia a renunțat la dreptul de proprietate asupra cotei de 2/8 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 103260 Brașov, nr. cad. 103260, în suprafață totală de 819 m.p., zona str. Nicovalei.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a cotei de 2/8 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 103260 Brașov, nr. cad. 103260, în suprafață totală de 819 m.p., zona str. Nicovalei.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.