Hotărârea nr. 745/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 20/500 din terenul înscris în C.F. nr. 127539 Brașov, nr. cad. 127539, de la Ghimbășan Anca-Ioana.

HOTĂRÂREA Nr. 745

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 20/500 din terenul înscris în C.F. nr. 127539 Brașov, nr. cad. 127539, de la Ghimbășan Anca-Ioana;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 96.503 din 14.10.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 20/500 din terenul înscris în C.F. nr. 127539 Brașov, nr. cad. 127539, de la Ghimbășan Anca-Ioana;

Văzând adresa nr. 86.192/17.09.2019, Încheierea de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 135463/17.09.2019 și extrasul C.F. pentru informare nr. 127539 Brașov;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se ia act că d-na Ghimbășan Anca-Ioana a renunțat la dreptul de proprietate asupra cotei de 20/500 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 127539 Brașov, nr. cad. 127539, în suprafață totală de 2.625 m.p., zona str. Bârsei.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a cotei de 20/500 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 127539 Brașov, nr. cad. 127539, în suprafață totală de 2.625 m.p., zona str. Bârsei.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.