Hotărârea nr. 742/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 2.232/20.000 din terenul înscris în C.F. nr. 154252 Brașov, nr. top. (11162/1/4, 11163, 11165)/1/1/1/1/1/1/2/24, de la Ghiță Alexe-Nunu-Viorel.

HOTĂRÂREA Nr. 742

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 2.232/20.000 din terenul înscris în C.F. nr. 154252 Brașov, nr. top. (11162/1/4, 11163, 11165)/1/1/1/1/1/1/2/24, de la Ghiță Alexe-Nunu-Viorel;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 96.245 din 14.10.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 2.232/20.000 din terenul înscris în C.F. nr. 154252 Brașov, nr. top. (11162/1/4, 11163, 11165)/1/1/1/1/1/1/2/24, de la Ghiță Alexe-Nunu-Viorel;

Văzând adresa nr. 94.104/08.10.2019, declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unui imobil, autentificată sub nr. 1873/19.09.2019 și extrasul C.F. pentru informare nr. 154252;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se ia act că dl. Ghiță Alexe-Nunu-Viorel a renunțat la dreptul de proprietate asupra cotei de 2.232/20.000 din imobilul situat în Brașov, înscris în C.F. nr. 154252 Brașov, nr. top. (11162/1/4, 11163, 11165)/1/1/1/1/1/1/2/24, în suprafață totală de 1.706 m.p., str. Cercelușului.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a cotei de 2.232/20.000 din imobilul situat în Brașov, înscris în C.F. nr. 154252 Brașov, nr. top. (11162/1/4, 11163, 11165)/1/1/1/1/1/1/2/24, în suprafață totală de 1.706 m.p., str. Cercelușului.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.