Hotărârea nr. 737/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 2/30 din terenul înscris în C.F. nr. 144502 Brașov, nr. cad. 144502 și a cotei de 2/30 din terenul înscris în C.F. nr. 140453 Brașov, nr. cad. 140453, de la Badea Georgeta-Mihaela.

HOTĂRÂREA Nr. 737

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 2/30 din terenul înscris în C.F. nr. 144502 Brașov, nr. cad. 144502 și a cotei de 2/30 din terenul înscris în C.F. nr. 140453 Brașov, nr. cad. 140453, de la Badea Georgeta-Mihaela;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019; Analizând Referatul de aprobare nr. 96.383 din 14.10.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 2/30 din terenul înscris în C.F. nr. 144502 Brașov, nr. cad. 144502 și a cotei de 2/30 din terenul înscris în C.F. nr. 140453 Brașov, nr. cad. 140453, de la Badea Georgeta-Mihaela;

Văzând adresa nr. 87.878/23.09.2019, declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unui imobil, autentificată sub nr. 693/11.03.2019 și extrasele C.F. pentru informare nr. 140453 și nr. 144502;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se ia act că d-na Badea Georgeta-Mihaela a renunțat la dreptul de proprietate asupra cotei de 2/30 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 144502 Brașov, nr. cad. 144502, în suprafață totală de 641 m.p. și a cotei de 2/30 din imobilul situat în Brașov, înscris în C.F. nr. 140453 Brașov, nr. cad. 140453, în suprafață totală de 1.514 m.p., zona str. Morarului.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a cotei de 2/30 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 144502 Brașov, nr. cad. 144502, în suprafață totală de 641 m.p. și a cotei de 2/30 din imobilul situat în Brașov, înscris în C.F. nr. 140453 Brașov, nr. cad. 140453, în suprafață totală de 1.514 m.p., zona str. Morarului.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.