Hotărârea nr. 732/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 159884 Brașov, nr. cad. 159884 și a terenului înscris în C.F. nr. 160150 Brașov, nr. cad. 160150.

 

HOTĂRÂREA Nr. 732

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.Fnr. 159884 Brașov, nr. cad. 159884 și a terenului înscris în C.F. nr. 160150 Brașov, nr. cad. 160150;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 96.202 din 14.10.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 159884 Brașov, nr. cad. 159884 și a terenului înscris în C.F. nr. 160150 Brașov, nr. cad. 160150;

Văzând adresa nr. 92.699/03.10.2019, declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unor imobile, autentificată sub nr. 2926/27.09.2019 și extrasele C.F. pentru informare nr. 159884 și nr. 160150 Brașov;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se ia act că societatea MAURER IMOBILIARE S.A. a renunțat la dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 159884 Brașov, nr. cad. 159884, în suprafață de 246 m.p., str. Ioan Popasu și a imobilului situat în Brașov, înscris în C.F. nr. 160150 Brașov, nr. cad. 160150, în suprafață de 213 m.p., str. Ștefan Baciu.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 159884 Brașov, nr. cad. 159884, în suprafață de 246 m.p., str. Ioan Popasu și a imobilului situat în Brașov, înscris în C.F. nr. 160150 Brașov, nr. cad. 160150, în suprafață de 213 m.p., str. Ștefan Baciu.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.