Hotărârea nr. 730/2019

Acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1343/2019 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor donate de Marin Margareta.

 

HOTĂRÂREA Nr. 730

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

 

Privind: acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1343/2019 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor donate de Marin Margareta;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 98.667 din 18.10.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1343/2019 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor donate de Marin Margareta;

Văzând adresa nr. 88.338/24.09.2019, Oferta de donație nr. 1343/20.09.2019 și extrasele C.F. pentru informare nr. 117547, 114929 și 114857 Brașov.

Având în vedere prevederile art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a),  art. 243, alin. (1), lit. a) şi art. 291, alin. (5), lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a d-nei Marin Margareta, autentificată sub nr. 1343 din 20.09.2019, de Biroul Individual Notarial Notar Ianoși Carmen-Minodora, referitoare la cota de 6/50 din imobilul situat în Municipiul Brașov, înscris în C.F. nr. 117547 Brașov, nr. cad. 117547, în suprafață totală de 1.913 m.p., cota de 20/400 din imobilul situat în Municipiul Brașov, înscris în C.F. nr. 114929 Brașov, nr. cad. 6981, în suprafață totală de 333 m.p. și cota de 1/20 din imobilul situat în Municipiul Brașov, înscris în C.F. nr. 114857, nr. cad. 6277, în suprafață totală de 205 m.p., zona str. Cavalului.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a cotei de 6/50 din imobilul situat în Municipiul Brașov, înscris în C.F. nr. 117547 Brașov, nr. cad. 117547, în suprafață totală de 1.913 m.p., cotei de 20/400 din imobilul situat în Municipiul Brașov, înscris în C.F. nr. 114929 Brașov, nr. cad. 6981, în suprafață totală de 333 m.p. și cotei de 1/20 din imobilul situat în Municipiul Brașov, înscris în C.F. nr. 114857, nr. cad. 6277, în suprafață totală de 205 m.p., zona str. Cavalului.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.