Hotărârea nr. 73/2019

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi „Centrul de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip Club)”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 73

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

            Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi „Centrul de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip Club)”;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, înregistrat cu nr. 15.308/2019, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi „Centrul de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip Club)”;

            Având în vedere art. 6, lit. bb), art. 36, alin. (1) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; art. 3, lit. a) - e), art. 7, alin. (1), lit. c), art. 29 din Legea              nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; anexa 2 Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi din H.G.      nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale cu modificările şi completările ulterioare; art. 3, art. 3^2, alin. (1), art. 3^4, alin. (1) şi alin. (2), lit. a), d), g), j), art. 3^5, alin. (1), alin. (2), lit. a) şi lit. b) din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; Anexa 6 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte din Ordinul nr. 29/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale; Ordinul nr. 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 2,            art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Începând cu data de 01 martie 2019 se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi Centrul de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip Club) conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. Începând cu data de 01 martie 2019 Hotărârea Consiliului Local nr. 70 din 24 februarie 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi Centrul de zi de socializare şi petrecere a timpului liber ( tip Club)”, îşi încetează aplicabilitatea.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Asistenţă Socială Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.