Hotărârea nr. 724/2019

Modificarea H.C.L. nr. 745/14 decembrie 2018 privind aprobarea proiectului “Infrastructură de garaj pentru transportul public” şi a cheltuielilor legate de proiect.

 

HOTĂRÂREA Nr. 724

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

Pentru: modificarea H.C.L. nr. 745/14 decembrie 2018 privind aprobarea proiectului “Infrastructură de garaj pentru transportul public” şi a cheltuielilor legate de proiect;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 100.980/25.10.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 745/14 decembrie 2018 privind aprobarea proiectului “Infrastructură de garaj pentru transportul public” şi a cheltuielilor legate de proiect;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu nr. POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Anexă la Ordinul Ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3729/21.07.2017, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul 5 - completarea cererilor de finanţare, subcapitolul 5.4.1. Anexe la depunerea cererii de finanţare, punctele 10.2 şi 14;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se modifică Art. 2 din H.C.L. nr. 745/14 decembrie 2018 privind aprobarea proiectului “Infrastructură de garaj pentru transportul public” şi a cheltuielilor legate de proiect, şi care va avea următorul conţinut:

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Infrastructură de garaj pentru transportul public” în cuantum de 76.440.247,46 lei inclusiv TVA.”

 

Art. 2. Se modifică Art. 3 din H.C.L. nr. 745/14 decembrie 2018 privind aprobarea proiectului “Infrastructură de garaj pentru transportul public” şi a cheltuielilor legate de proiect, şi care va avea următorul conţinut:

Art. 3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov în valoare de 3.667.416,97 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului (demolări), cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.455.456,62 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului “Infrastructură de garaj pentru transportul public”.

 

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 745/14 decembrie 2018, rămân neschimbate.

 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 745/14 decembrie 2018, astfel modificată, se va republica.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  745 din data de  14  decembrie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 724 din 1 noiembrie 2019

 

 

 

Privind: aprobarea proiectului Infrastructură de garaj pentru transportul public” şi a cheltuielilor legate de proiect;

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 100.980/25.10.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 745/14 decembrie 2018 privind aprobarea proiectului “Infrastructură de garaj pentru transportul public” şi a cheltuielilor legate de proiect;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu nr. POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Anexă la Ordinul Ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3729/21.07.2017, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul 5 - completarea cererilor de finanţare, subcapitolul 5.4.1. Anexe la depunerea cererii de finanţare, punctele 10.2 şi 14;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă proiectul Infrastructură de garaj pentru transportul public” în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1, apelul de proiecte cu nr. POR/2017/4/4.1/1.

 

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Infrastructură de garaj pentru transportul public” în cuantum de 76.440.247,46 lei inclusiv TVA.

 

Art. 3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov în valoare de 3.667.416,97 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului (demolări), cât şi contribuţia de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.455.456,62 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului “Infrastructură de garaj pentru transportul public”.

 

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului Infrastructură de garaj pentru transportul public pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul UAT Municipiul Braşov, cu obţinerea aprobării Consiliului Local Braşov.

 

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

 

Art. 6. Se împuterniceşte dl. George SCRIPCARU să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Municipiul Braşov.

 

Art. 7. Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.