Hotărârea nr. 723/2019

Modificarea H.C.L. nr. 134 din 30 martie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul de investiții “Cămin Persoane Fără Adăpost, str. Panselelor nr. 23”.

HOTĂRÂREA Nr. 723

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

Pentru: modificarea H.C.L. nr. 134 din 30 martie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul de investiții “Cămin Persoane Fără Adăpost, str. Panselelor nr. 23;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând, Referatul de aprobare nr. 100.935/25.10.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator,

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 134 din 30 martie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul de investiții “Cămin Persoane Fără Adăpost, str. Panselelor  nr. 23;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1),  art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică Art. 1 din H.C.L. nr. 134 din 30 martie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Cămin Persoane Fără Adăpost, str. Panselelor nr. 23, și care va avea următorul cuprins:

Art. 1. Se aprobă valoarea totală a obiectivului de investiții “Cămin Persoane Fără Adăpost, str. Panselelor nr. 23, după cum urmează:

- valoare totală: - 19.142.499,58 lei inclusiv TVA

- din care C+M: - 15.040.984,16 lei inclusiv TVA

- termen de execuție: 21 luni”

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 134 din 30 martie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Cămin Persoane Fără Adăpost, str. Panselelor nr. 23, rămân neschimbate.

 

Art. 3. H.C.L. nr. 134 din 30 martie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Cămin Persoane Fără Adăpost, str. Panselelor nr. 23”, astfel modificată, se va republica.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 134 din data de  30  martie  2016

Republicată conform H.C.L. nr. 723 din data de 1 noiembrie 2019

 

 

 

 

 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Cămin Persoane fără Adăpost, str. Panselelor nr. 23;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând, Referatul de aprobare nr. 100.935/25.10.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator,

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 134 din 30 martie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul de investiții “Cămin Persoane Fără Adăpost, str. Panselelor nr. 23;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă valoarea totală a obiectivului de investiții “Cămin Persoane Fără Adăpost, str. Panselelor nr. 23, după cum urmează:

- valoare totală: - 19.142.499,58 lei inclusiv TVA

- din care C+M: - 15.040.984,16 lei inclusiv TVA

- termen de execuție: 21 luni.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.