Hotărârea nr. 722/2019

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiții “DALI - Reabilitare subsol Grădinița cu program prelungit nr. 2”.

HOTĂRÂREA Nr. 722

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiții “DALI - Reabilitare subsol Grădinița cu program prelungit nr. 2;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 100.976/25.10.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcției Tehnice, prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți ”DALI - Reabilitare subsol Grădinița cu program prelungit nr. 2”;

Având în vedere documentația tehnică ”DALI - Reabilitare subsol Grădinița cu program prelungit nr. 2 întocmită de S.C. Smart Consulting S.R.L. Deva și prevederile H.G.  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiții DALI - Reabilitare subsol Grădinița cu program prelungit nr. 2”, după cum urmează:

- valoare totală: - 1.808.282,23 lei inclusiv TVA

- din care C+M: - 1.246.522,15 lei inclusiv TVA

Durata de realizare a lucrărilor : 10 luni

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.