Hotărârea nr. 721/2019

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi SF - Amenajare trasee mountain bike în Poiana Brașov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 721

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi SF - Amenajare trasee mountain bike în Poiana Brașov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 100.959 din 25.10.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi SF - Amenajare trasee mountain bike în Poiana Brașov;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi SF - Amenajare trasee mountain bike în Poiana Brașov, după cum urmează:

- Valoare totală: - 1.632.295,13 lei inclusiv TVA

- din care C + M: - 1.335.192,20 lei inclusiv TVA

Durata de realizare a lucrărilor: 20 luni

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.