Hotărârea nr. 720/2019

Aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 1098/2014 a unui număr de 46 de locuri de parcare, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Tint S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr. 720

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 1098/2014 a unui număr de 46 de locuri de parcare, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Tint S.R.L.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 97.173 din 16.10.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Amenajare Drumuri Publice și Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 1098/2014 a locurilor de parcare încheiat între Municipiul Braşov și S.C. Tint S.RL;

Văzând și adresa nr. 48.626/2019 prin care această societate solicită aprobarea prelungirii contractului pe o perioadă de încă 5 (cinci) ani;

Având în vedere prevederile art. 5 din Regulamentul de organizare și funcționare al sistemului de parcare din Municipiul Brașov, aprobat prin H.C.L. nr. 251/2005, republicată;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. b), art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea, prin act adiţional, a Contractului de închiriere nr. 1098/2014 a unui număr de 46 de locuri de parcare, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Tint S.RL, pe o perioadă de 5 (cinci) ani, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • ANEXA, initial .pdf