Hotărârea nr. 72/2019

Aprobarea constituirii echipei mobile la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică.

 

HOTĂRÂREA Nr. 72

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

            Privind: aprobarea constituirii echipei mobile la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică;

 

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de  28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, înregistrat cu nr. 14.428/2019, prin care s-a propus aprobarea constituirii echipei mobile la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică;

            Având în vedere prevederile art. 7, alin. 1, alin. 6, art. 22^4, alin. (5), art. 35^1 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 1, 2, 3 şi 9 din Ordinul nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 2,  art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă constituirea echipei mobile la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică, după cum urmează:

            - un coordonator şi 2 membri din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov desemnaţi prin decizia directorului general;

            - 2 membri din cadrul Poliţiei Locale Braşov desemnaţi prin decizia directorului executiv.

 

 

            Art. 2.  Echipa mobilă constituită conform art. 1, îşi va desfăşura activitatea conform unui Regulament de Organizare şi Funcţionare care va fi aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local.

 

 

            Art. 3. Se aprobă cazarea agresorilor de pe raza Municipiului Braşov, la solicitarea acestora, în Adăpostul de Noapte sau Centrul Rezidenţial pentru Persoane fără Adăpost din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov. Agresorii care au domiciliul în alte localităţi, vor fi cazaţi pentru o durată de 24 de ore.

 

 

            Art. 4. Poliţia Locală Braşov, va asigura transportul membrilor din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, pentru toate operaţiunile care implică intervenţia de urgenţă.

 

 

  // 

 

-   02   -

 

 

            Art. 5. Echipa mobilă prevăzută la art. 1, are următoarele atribuţii:

            a) verifică semnalările de violenţă domestică efectuate prin intermediul liniilor telefonice ale instituţiilor publice abilitate, inclusiv al liniilor telefonice de urgenţă, altele decât numărul unic de urgenţă la nivel naţional (SNUAU) - 112;

            b) realizează evaluarea iniţială a gradului de risc din perspectiva acordării serviciilor sociale, pe baza Fişei pentru evaluarea gradului de risc şi stabilirea măsurilor de siguranţă necesare pentru victimele violenţei domestice, prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta procedură;

            c) acordă informare şi consiliere victimelor violenţei domestice;

            d) sprijină victimele violenţei domestice, prin orientarea acestora către serviciile sociale existente pe raza localităţii/judeţului, adecvate nevoilor acestora;

            e) informează, consiliază şi orientează victima în ceea ce priveşte măsurile de protecţie de care aceasta poate beneficia din partea instituţiilor competente: ordin de protecţie provizoriu, ordin de protecţie, formularea unei plângeri penale, eliberarea unui certificat medico-legal etc.;

            f) asigură măsurile de protecţie socială necesare pentru victime, minori, persoane cu dizabilităţi sau persoane cu nevoi speciale, vizate de ordinul de protecţie provizoriu sau ordinul de protecţie, şi păstrează confidenţialitatea asupra identităţii acestora;

            g) colaborează cu serviciile de asistenţă medicală comunitară în situaţia în care identifică probleme medicale privind victimele şi/sau copiii lor;

            h) realizează demersurile necesare pentru depăşirea riscului imediat, după caz, acestea putând consta în:

                        (I) transport la unitatea sanitară cea mai apropiată în situaţiile în care victima necesită îngrijiri medicale de urgenţă sau, după caz, sesizarea numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112;

                        (II) sesizarea organelor de urmărire penală, sesizarea organelor de poliţie pentru emiterea unui ordin de protecţie provizoriu, sesizarea instanţelor judecătoreşti în vederea emiterii ordinului de protecţie;

                        (III) orientarea către SPAS sau, după caz, către furnizorii privaţi de servicii sociale, acreditaţi în condiţiile legii, în vederea găzduirii în centre rezidenţiale adecvate nevoilor şi aplicării managementului de caz pentru victime şi, după caz, pentru agresori;

            i) intervine în cazurile de violenţă domestică, la solicitarea organelor de poliţie, atunci când prin ordinul de protecţie provizoriu s-a dispus măsura evacuării temporare a agresorului din domiciliu, iar acesta din urmă a solicitat, potrivit legii, cazarea într-un centru rezidenţial.

 

            Art. 6. Atribuţiile reglementate la art. 5 vor fi îndeplinite de membrii echipei mobile conform competenţelor legale ale acestora.

 

            Art. 7. Primarul Municipiului Braşov, Direcţia de Asistenţă Socială Braşov şi Poliţia Locală  Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.