Hotărârea nr. 718/2019

Aprobarea Acordului de cooperare dintre Municipiul Braşov - România şi Municipiul Borjomi - Georgia.

 

HOTĂRÂREA Nr. 718

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea Acordului de cooperare dintre Municipiul Braşov - România şi Municipiul Borjomi - Georgia;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019; Analizând Referatul de aprobare nr. 98.077 din 17.10.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Văzând avizul conform favorabil încheierii Acordului de cooperare emis de  Ministerul Afacerilor Externe sub nr. H 2-2/2339 și înregistrat la Primăria Municipiului Brașov sub  nr. 80.101 din 30.08.2019;

Având în vedere Raportul de specialitate al Biroului Relații Externe, Turism și Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, prin care se propune aprobarea Acordului de cooperare dintre Municipiul Braşov - România şi Municipiul Borjomi - Georgia;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 7 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 89, alin. (6), alin. (10), alin. (14), alin. (15), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. e), art. (9), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. f), art. 196, alin. (1), lit. a) şi art. 243, alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Acordul de cooperare dintre Municipiul Braşov - România şi Municipiul Borjomi - Georgia, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente - Biroul Relații Externe, Turism și Evenimente şi Filarmonica Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Acord infratire Brasov Borjomi in limba romana.pdf