Hotărârea nr. 717/2019

Aprobarea organizării şi desfăşurării la Braşov a evenimentelor ocazionate de împlinirea a 30 de ani de la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 717

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea organizării şi desfăşurării la Braşov a evenimentelor ocazionate de împlinirea a 30 de ani de la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 99.451 din 22.10.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Biroului Relații Externe, Turism și Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, prin care se propune aprobarea organizării şi desfăşurării la Braşov a evenimentelor ocazionate de împlinirea a 30 de ani de la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989;

Văzând solicitarea Asociaţiei Luptătorilor, Răniţilor şi Urmaşii Eroilor “Braşov - decembrie 1989”, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 30.773/03.04.2019;

Având în vedere prevederile art. 5, alin. (3) şi art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi văzând valoarea premiilor: recompense în lei pentru câştigătorii concursurilor sportive astfel cum sunt prevăzute de art. 29, alin. 2 din H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 92, alin. (1), alin. (2), lit. e), art. 104, alin. (2), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. e), alin. (4), lit. a), alin. (9), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. f), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă organizarea şi desfăşurarea la Braşov a evenimentelor ocazionate de împlinirea a 30 de la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

 

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 12.000 lei din bugetul local al municipiului Braşov către Asociaţia Luptătorilor, Răniţilor şi Urmaşii Eroilor “Braşov - decembrie 1989” pentru acoperirea cheltuielilor cu realizarea activităţilor comemorative şi aniversare a 30 de ani de la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, şi anume: Cupa “22 Decembrie 89” la nataţie, ediţia a XXVI-a şi depuneri de coroane în 22 decembrie 2019, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Asociaţia Luptătorilor, Răniţilor şi Urmaşii Eroilor “Braşov - decembrie 1989” va prezenta un raport narativ şi financiar pentru suma prevăzută la art. 2 şi copii după documentele justificative privind angajarea şi Plata cheltuielilor din fondurile alocate din bugetul local al municipiului Braşov pentru realizarea activităţilor comemorative şi aniversare a 30 de ani de la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 4. Asociaţia Luptătorilor, Răniţilor şi Urmaşii Eroilor “Braşov - decembrie 1989” are obligaţia de a menţiona în toate materialele realizate în cadrul activităţilor desfăşurate: “Proiect cofinanţat din bugetul  Municipiului Braşov”.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente - Biroul Relaţii Externe, Turism şi Evenimente şi Direcţia Economică, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

                                   

 Anexe

  • Anexa la Proiect HCL - Asoc. - Brasov Decembrie 1989.pdf