Hotărârea nr. 716/2019

Aprobarea organizării şi desfăşurării la Braşov a Crosului „15 Noiembrie” ediţia a XXX - a, eveniment care va comemora revolta anticomunistă din 15 Noiembrie 1987.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 716

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea organizării şi desfăşurării la Braşov a Crosului „15 Noiembrie” ediţia a XXX - a, eveniment care va comemora revolta anticomunistă din 15 Noiembrie 1987;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 99.568 din 22.10.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Biroului Relații Externe, Turism și Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, prin care se propune aprobarea organizării şi desfăşurării la Braşov a Crosului „15 Noiembrie” ediţia a XXX - a, eveniment care va comemora revolta anticomunistă din 15 Noiembrie 1987;

Văzând solicitarea Asociaţiei Judeţene de Atletism Braşov, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 99.297/22.10.2019;

Având în vedere prevederile art. 5, alin. (3) şi art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 3, alin. (1), art. 10, alin. (1) şi alin. (2) şi art. 18^1, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 69/2000 a educaţiei şi sportului, astfel cum a fost completată de Legea nr. 90/2018;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 92, alin. 1, alin. 2, lit. e), art. 104, alin. 2, art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. e), alin. (4), lit. a), alin. (9), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. f), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă organizarea de către Asociaţia Judeţeană de Atletism Braşov a Crosului „15 Noiembrie” Braşov, ediţia a XXX - a, eveniment care va comemora revolta anticomunistă din 15 Noiembrie 1987.

 

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 69.953 lei din bugetul local al municipiului Braşov către Asociaţia Judeţeană de Atletism Braşov pentru acoperirea cheltuielilor cu realizarea materialelor necesare desfăşurării crosului, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Asociaţia Judeţeană de Atletism Braşov va prezenta un raport narativ şi financiar pentru bugetul total al evenimentului şi copii după documentele justificative privind angajarea şi plata cheltuielilor din fondurile alocate din bugetul local al municipiului Braşov pentru Crosului „15 Noiembrie” Braşov, ediţia a XXX.

 

Art. 4. Asociaţia Judeţeană de Atletism Braşov are obligaţia de a menţiona în toate materialele realizate cu ocazia desfăşurării programului şi activităţilor privind Crosul „15 Noiembrie” Braşov, ediţia a XXX - a: “Proiect cofinanţat din bugetul Municipiului Braşov”.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente - Biroul Relaţii Externe, Turism şi Evenimente şi Direcţia Economică, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa CROS 15 nov. 2019.pdf