Hotărârea nr. 714/2019

Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 714

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 30.569 din data de 23.09.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator,

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov;

Văzând avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date cu  nr. 3520436 din 15.10.2019, dat în conformitate cu dispoziţiile art. 9, alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 4 din Metodologia privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 2104/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare adresa nr. 6733 din 20.05.2019 a Comunei Cristian, județul Brașov, având ca anexă adresa nr. 4649 din 11.03.2019 a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Brașov, prin care se solicită să se declanșeze procedurile de modificare a arondării unității administrativ teritoriale, pe linie de evidență a persoanelor, în sensul desprinderii Comunei Cristian de la SPCLEP Brașov, întrucât prin H.C.L. Comuna Cristian nr. 80/26.06.2018 a fost înființat SPCLEP Comuna Cristian;

Având în vedere prevederile art. 632 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ; ale art. 9, alin. 3 din O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 4, alin. 1 din H.G. nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcții din aparatul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, constituirea patrimoniului și managementul resurselor umane, financiare și materiale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. La data prezentei, H.C.L. nr. 113/2013, republicată conform H.C.L. nr. 291/2015 și H.C.L. nr. 130/30.03.2016 își încetează valabilitatea.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Comunitar Local de  Evidenţă a Persoanelor Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • 05 ROF modificat .pdf