Hotărârea nr. 713/2019

Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 673/15.11.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor necesare pentru obiectivul “Construire Creșă în Brașov, str. Apollo, f.n.”

 

HOTĂRÂREA Nr. 713

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

Pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 673/15.11.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor necesare pentru obiectivul “Construire Creșă în Brașov, str. Apollo, f.n.;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 14.425 din data de 23.10.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 673/15.11.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor necesare pentru obiectivul “Construire Creșă în Brașov, str. Apollo, f.n.;

Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului aferent Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 - Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe de învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii de educație și formare, Obiectiv specific 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, capitolul, 5 - Completarea cererilor de finanțare, subcapitolul 5.3.2.- anexe obligatorii la momentul contractării cererii de finanțare, precum și termenul de răspuns la Scrisoarea pentru demararea etapei contractuale și Solicitarea de clarificare 4 transmisă de ADR Centru cu adresa nr. 38.850 din 16 octombrie 2019, înregistrată la Serviciul Public de Administrare Creșe Brașov sub nr. 13.944 din 17 octombrie 2019;

În baza prevederilor Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 02.12.2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020; ale H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor financiare prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020; ale art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; ale H.C.L. nr. 177/28.04.2017 privind aprobarea Strategiei Integrate de dezvoltare Urbana (SIDU) a Zonei Metropolitane Brașov; ale H.C.L. nr. 89/09.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiție “Construire Creșă în Brașov, str. Apollo, f.n”, republicată;,

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se modifică Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 673/15.11.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor necesare pentru obiectivul “Construire Creșă în Brașov, str. Apollo, f.n”, și care va avea următorul conținut:

Art. 1. Se aprobă proiectul “Construire Creșă în Brașov, str. Apollo, f.n.” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectiv specific 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, apelul de proiecte nr. POR/4/2017/4/4.4/OS 4.4.“

 

Art. 2. Se modifică Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 673/15.11.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor necesare pentru obiectivul “Construire Creșă în Brașov, str. Apollo, f.n”, și care va avea următorul conținut:

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Construire Creșă în Brașov, str. Apollo, f.n.”, în cuantum de 10.213.691,24 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 2.859.833,80 lei și valoare totală neeligibilă de 7.353.857,44 lei.“

 

Art. 3. Se modifică Art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 673/15.11.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor necesare pentru obiectivul “Construire Creșă în Brașov, str. Apollo, f.n., și care va avea următorul conținut:

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect în valoare de 7.353.857,44 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 77,76 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 2.223.806,76 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Construire Creșă în Brașov, str. Apollo, f.n.”.

 

Art. 4. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 673/15.11.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor necesare pentru obiectivul “Construire Creșă în Brașov, str. Apollo, f.n”, rămân neschimbate.

 

Art. 5. Hotărârea Consiliului Local nr. 673/15.11.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor necesare pentru obiectivul “Construire Creșă în Brașov, str. Apollo, f.n”, astfel modificată, se va republica.

 

Art. 6. Primarul Municipiului Brașov și Serviciul Public de Administrare Creșe Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

                                                                                             

 

HOTĂRÂREA Nr.  673  din data de  15  noiembrie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 713 din 1 noiembrie 2019

 

 

 

Privind: aprobarea proiectului şi a cheltuielilor necesare pentru obiectivul “Construire Creşă în Braşov, str. Apollo, f.n”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 14.425 din data de 23.10.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 673/15.11.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor necesare pentru obiectivul “Construire Creșă în Brașov, str. Apollo, f.n.;

Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului aferent Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 - Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe de învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii de educație și formare, Obiectiv specific 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, capitolul, 5 - Completarea cererilor de finanțare, subcapitolul 5.3.2.- anexe obligatorii la momentul contractării cererii de finanțare, precum și termenul de răspuns la Scrisoarea pentru demararea etapei contractuale și Solicitarea de clarificare 4 transmisă de ADR Centru cu adresa nr. 38.850 din 16 octombrie 2019, înregistrată la Serviciul Public de Administrare Creșe Brașov sub nr. 13.944 din 17 octombrie 2019;

În baza prevederilor Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 02.12.2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020; ale H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor financiare prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020; ale art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; ale H.C.L. nr. 177/28.04.2017 privind aprobarea Strategiei Integrate de dezvoltare Urbana (SIDU) a Zonei Metropolitane Brașov; ale H.C.L. nr. 89/09.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiție “Construire Creșă în Brașov, str. Apollo, f.n”, republicată;,

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1),  art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă RĂ Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă proiectul “Construire Creșă în Brașov, str. Apollo, f.n.” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectiv specific 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, apelul de proiecte nr. POR/4/2017/4/4.4/OS 4.4.

 

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Construire Creșă în Brașov, str. Apollo, f.n.”, în cuantum de 10.213.691,24 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 2.859.833,80 lei și valoare totală neeligibilă de 7.353.857,44 lei.

 

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect în valoare de 7.353.857,44 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 77,76 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 2.223.806,76 lei reprezentând cofinanțarea proiectului “Construire Creșă în Brașov, str. Apollo, f.n.

 

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Construire Creşă în Braşov, str. Apollo, f.n.“, pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul local.

 

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

 

Art. 6. Se împuterniceşte doamna Şerban Laura-Cristina să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Serviciului Public de Administrare Creşe Brașov.

 

Art. 7. Hotărârea Consiliului Local nr. 590 din 03.10.2018 îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art. 8. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.