Hotărârea nr. 712/2019

Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 89/09.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiție “Construire Creșă în Brașov, str. Apollo, f.n”, republicată.

 

HOTĂRÂREA Nr. 712

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

 

Pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 89/09.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiție “Construire Creșă în Brașov, str. Apollo, f.n”, republicată;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 14.422 din data de 22.10.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 89/09.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiție “Construire Creșă în Brașov, str. Apollo, f.n”, republicată;

Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului aferent Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 - Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe de învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii de educație și formare, Obiectiv specific 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, capitolul, 5 - Completarea cererilor de finanțare, subcapitolul 5.3.2. - anexe obligatorii la momentul contractării cererii de finanțare, precum și termenul de răspuns la Scrisoarea pentru demararea etapei contractuale și Solicitarea de clarificare 4 transmisă de ADR Centru cu adresa nr. 38850 din 16 octombrie 2019, înregistrată la Serviciul Public de Administrare Creșe Brașov sub nr. 13944 din 17 octombrie 2019;

În baza prevederilor Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 02.12.2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, ale H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor financiare prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, ale art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 177/28.04.2017 privind aprobarea Strategiei Integrate de dezvoltare Urbana (SIDU) a Zonei Metropolitane Brașov, H.C.L. nr. 89/09.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiție “Construire Creșă în Brașov, str. Apollo, f.n”, republicată;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică art. 1, alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local nr. 89/09.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiție “Construire Creșă în Brașov, str. Apollo, f.n.”, republicată, care va avea următorul conținut:

Art. 1. (1) Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiție “Construire Creșă în Brașov, str. Apollo, f.n.”- cod SMIS 126423, după cum urmează:

- Valoare totală: - 10.213.691,24 lei inclusiv TVA,

- Din care C + M: - 7.080.357,20 lei inclusiv TVA,

- Regim de înălțime Sp+P+E

- Suprafața construită desfășurată: 2.780,45 m.p.

- Termen de realizare: 27 luni."

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 89/09.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiție “Construire Creșă în Brașov, str. Apollo, f.n., republicată, rămân neschimbate.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 89/09.02.2018, republicată, astfel modificată, se va republica.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Brașov și Serviciul Public de Administrare Creșe Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 89 din data de  9  februarie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 890/2018 și conform H.C.L. nr. 712 din 1 noiembrie 2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţie: Construire Creşă în Braşov, str. Apollo, f.n.”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 14.422 din data de 22.10.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 89/09.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiție “Construire Creșă în Brașov, str. Apollo, f.n”, republicată;

Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului aferent Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 - Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe de învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii de educație și formare, Obiectiv specific 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, capitolul, 5 - Completarea cererilor de finanțare, subcapitolul 5.3.2. - anexe obligatorii la momentul contractării cererii de finanțare, precum și termenul de răspuns la Scrisoarea pentru demararea etapei contractuale și Solicitarea de clarificare 4 transmisă de ADR Centru cu adresa nr. 38850 din 16 octombrie 2019, înregistrată la Serviciul Public de Administrare Creșe Brașov sub nr. 13944 din 17 octombrie 2019;

În baza prevederilor Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 02.12.2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, ale H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor financiare prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, ale art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 177/28.04.2017 privind aprobarea Strategiei Integrate de dezvoltare Urbana (SIDU) a Zonei Metropolitane Brașov, H.C.L. nr. 89/09.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiție “Construire Creșă în Brașov, str. Apollo, f.n”, republicată;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1),  art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. (1) Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiție “Construire Creșă în Brașov, str. Apollo, f.n.- cod SMIS 126423, după cum urmează:

- Valoare totală: - 10.213.691,24 lei inclusiv TVA,

- Din care C + M: - 7.080.357,20 lei inclusiv TVA,

- Regim de înălțime Sp+P+E

- Suprafața construită desfășurată: 2.780,45 m.p.

- Termen de realizare: 27 luni.

(2) Se aprobă Descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect conform anexei la prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa la HCL -descriere sumara .pdf