Hotărârea nr. 711/2019

Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 180 din 11 aprilie 2005 privind aprobarea constituirii Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., republicată.

HOTĂRÂREA Nr. 711

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

Pentru: modificarea şi completarea H.C.L. nr. 180 din 11 aprilie 2005 privind aprobarea constituirii Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., republicată;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 1.430/2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov, prin care se propune modificarea şi completarea H.C.L. nr. 180 din 11 aprilie 2005 privind aprobarea constituirii Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare; ale Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic - republicat, cu modificările şi completările ulterioare; ale Hotărârii Consiliului Local nr. 521 din 26 septembrie 2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.; ale Hotărârii Consiliului Local nr. 433 din 25 iulie 2005, republicată conform H.C.L. nr. 637 din 21 octombrie 2005 privind darea în administrare către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt a imobilului edificat pe terenul identificat în C.F. nr. 32765, sub nr. top. 6810/1/28, din incinta Grupului Tehnologic Astra, situat în Braşov, str. Panseluţelor, nr. 23; ale Deciziei nr. 44/25.10.2019 emisă în baza procesului verbal întocmit de Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. în data de 25.10.2019, cu ocazia şedinţei extraordinare, prin care s-a aprobat modificarea şi completarea H.C.L. nr. 180 din 11 aprilie 2005 privind aprobarea constituirii Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., republicată;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), lit. d), lit. e), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică şi se completează Hotărârea Consiliului Local nr. 180 din 11 aprilie 2005 privind aprobarea constituirii Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., republicată, după cum urmează:

  • Se modifică Art. 1 şi care va avea următorul cuprins:

Art. 1. Se aprobă constituirea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., cu sediul în Braşov, str. Panselelor, nr. 23, bl. 1, pentru gospodărirea fondului forestier proprietate publică a Municipiului Braşov precum şi al altor unităţi administrativ-teritoriale, a fondului forestier proprietate publică a persoanelor fizice şi juridice, conform statutului aprobat prin hotărâre de consiliu local.”

  • Se modifică Art. 2 şi care va avea următorul cuprins:

"Art. 2. Se aprobă darea în administrare, pe durata existenţei Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., a imobilului situat în Municipiul Braşov, str. Panselelor, nr. 23, bl. 1, având destinaţia de sediu."

  • Se modifică Art. 3 şi care va avea următorul cuprins:

"Art. 3. Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. este ocol silvic de regim, care funcţionează ca regie autonomă de interes local, cu personalitate juridică şi care întocmeşte balanţă, bilanţ contabil propriu şi buget anual de venituri şi cheltuieli distinct de care dispune."

  • 4 îşi încetează aplicabilitatea.

 

  • După Art. 4, se introduce un nou articol nr. 5 şi care va avea următorul cuprins:

"Art. 5. Finanţarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. şi repartizarea profitului se realizează conform prevederilor legale."

 

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Braşov nr. 180/2005, rămân neschimbate.

 

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Braşov nr. 180/2005, republicată, astfel modificată şi completată, se va republica, articolele primind o nouă numerotare.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 180 din data de  11  aprilie  2005

Republicată conform H.C.L. nr. 299 din 16 iunie 2005 și conform H.C.L. nr. 711

din 1 noiembrie 2019

 

 

 

Obiect: aprobarea constituirii Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt pentru gospodărirea fondului forestier propriu, proprietate a Municipiului Braşov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 1.430/2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov, prin care se propune modificarea şi completarea H.C.L. nr. 180 din 11 aprilie 2005 privind aprobarea constituirii Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare; ale Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic - republicat, cu modificările şi completările ulterioare; ale Hotărârii Consiliului Local nr. 521 din 26 septembrie 2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.; ale Hotărârii Consiliului Local nr. 433 din 25 iulie 2005, republicată conform H.C.L. nr. 637 din 21 octombrie 2005 privind darea în administrare către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt a imobilului edificat pe terenul identificat în C.F. nr. 32765, sub nr. top. 6810/1/28, din incinta Grupului Tehnologic Astra, situat în Braşov, str. Panseluţelor, nr. 23; ale Deciziei nr. 44/25.10.2019 emisă în baza procesului verbal întocmit de Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. în data de 25.10.2019, cu ocazia şedinţei extraordinare, prin care s-a aprobat modificarea şi completarea H.C.L. nr. 180 din 11 aprilie 2005 privind aprobarea constituirii Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., republicată;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), lit. d), lit. e), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă constituirea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., cu sediul în Braşov, str. Panselelor, nr. 23, bl. 1, pentru gospodărirea fondului forestier proprietate publică a Municipiului Braşov precum şi al altor unităţi administrativ-teritoriale, a fondului forestier proprietate publică a persoanelor fizice şi juridice, conform statutului aprobat prin hotărâre de consiliu local.

 

Art. 2. Se aprobă darea în administrare, pe durata existenţei Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., a imobilului situat în Municipiul Braşov, str. Panselelor, nr. 23, bl. 1, având destinaţia de sediu.

 

Art. 3. Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. este ocol silvic de regim, care funcţionează ca regie autonomă de interes local, cu personalitate juridică şi care întocmeşte balanţă, bilanţ contabil propriu şi buget anual de venituri şi cheltuieli distinct de care dispune.

 

Art. 4. Finanţarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. şi repartizarea profitului se realizează conform prevederilor legale. 

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.