Hotărârea nr. 71/2019

Implementarea la nivelul municipiului Braşov a proiectului ,,Dar din suflet pentru seniori”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 71

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

            Privind: implementarea la nivelul municipiului Braşov a proiectului ,,Dar din suflet pentru seniori”;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de  28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, înregistrat cu nr. 14.423/2019, prin care s-a propus implementarea la nivelul municipiului Braşov a proiectului “Dar din suflet pentru seniori”;

            Având în vedere prevederile art. 9, alin. (2) şi alin. (5), art. 11, alin. (1), lit. b, art. 20, alin. (1), art. 92, alin. (1) şi art. 94, alin. (1), lit. a din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; art. 1, alin. (1) şi art. 3, alin. (1), lit. c din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 2,    art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă implementarea la nivelul municipiului Braşov a proiectului “Dar din suflet pentru seniori”, constând în acordarea de tichete sociale de două ori pe an (de Sărbătorile Pascale şi Crăciun), persoanelor vârstnice cu domiciliul stabil în Municipiul Braşov, care au împlinit vârsta legală de pensionare, a căror pensie lunară este de până la 1000 lei inclusiv.

 

            Art. 2. Se aprobă acordarea de tichete sociale în valoare de 100 lei/persoană pentru achiziţionarea de produse alimentare.

 

            Art. 3. Se aprobă Metodologia privind implementarea proiectului “Dar din suflet pentru seniori”, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 4. Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 216 din 30 aprilie 2014, republicată, îşi încetează aplicabilitatea.

 

            Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Asistenţă Socială Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.