Hotărârea nr. 709/2019

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov pentru anul 2019.

 

HOTĂRÂREA Nr. 709

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov pentru anul 2019;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 102.062 din 29.10.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov, prin care se propune aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov pentru anul 2019;

Văzând bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2019 al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov, însoțit de Nota de fundamentare și Raportul de gestiune, înaintate prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brașov cu nr. 101359 din 28.10.2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic, republicat, cu modificările ulterioare și ale H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;

În conformitate cu art. 4, alin. (1), lit. a) și art. 10, alin. (2) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari unici sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare; ale O.M.F.P. nr. 3145 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere prevederile art. 1, alin. (1), lit. f) din O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome; precum şi Decizia Consiliului de Administrație al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov nr. 45 din 25.10.2019 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. d), alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov pentru anul 2019, în sumă de 11.237,53 mii lei la partea de venituri, în sumă de 11.179,28 mii lei la partea de cheltuieli și profit brut în sumă de 58,25 mii lei, conform următoarelor anexe, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pentru anul 2019
  • Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora;
  • Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;
  • Anexa nr. 4 - Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare;
  • Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante.

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brașov și Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa nr. 1 la PHCL.pdf
  • Anexa nr. 2 la PHCL.pdf
  • Anexa nr. 3 la PHCL.pdf
  • Anexa nr. 4 la PHCL.pdf
  • Anexa nr. 5 la PHCL.pdf