Hotărârea nr. 708/2019

Aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Operei Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 708

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Operei Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 2.539/2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Operei Braşov, prin care se propune aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Operei Braşov;

Având în vedere prevederile art. 1, art. 2, alin. (1), pct. 39 din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 12 și art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/31.01.2007  privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 41 din Hotărârea Guvernului nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 10, art. 14 - alin. (1), art. 18, art. 31, art. 38 - alin. (4), lit. a, art. 39 - Anexa Nr. III - Cap. I din Legea - Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; ale Art. VI din Legea nr. 79/28.03.2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;ale articolul 34, Capitolul II din Ordonanţa de Urgenţă nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 1116 din 29 decembrie 2018;

Luând în considerare amendamentul formulat de Comisia de specialitate nr. 5, respectiv „cu încadrare în bugetul 2019 aprobat” și care a fost votat cu unanimitate;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 138, alin. (12), art. 139, alin. 1, art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale Operei Braşov, cu încadrarea în bugetul aprobat în 2019, conform Anexei nr. 1 și 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 247 din 17.04.2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Operei Brașov, își încetează aplicabilitatea.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Opera Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • STAT DE FUNCTII 1 NOIEMBRIE 2019.pdf
  • ORGANIGRAMA OPEREI BRAŞOV 01.11.2019 - 218 posturi.pdf