Hotărârea nr. 707/2019

Modificarea Anexei 2 - Statul de funcții la Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2019 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 707

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

Pentru: modificarea Anexei 2 - Statul de funcții la Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2019 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 19.312 din 25.10.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Văzând Raportul de specialitate al Poliţiei Locale Braşov, prin care se propune modificarea Anexei 2 - Statul de funcții la Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2019 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov;

Având în vedere prevederile art. 610 din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ; ale Legii Poliţiei Locale nr. 155/2010 republicată; ale H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului- cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică Anexa nr. 2 - Statul de funcţii al Poliției Locale Brașov aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2019 privind Organigrama şi Statul de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov în sensul că:

- se schimbă denumirea funcției publice de consilier, clasa I, grad profesional superior (poziția 261 în statul de funcții) din cadrul compartimentului achiziții publice în consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior.

 

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2019 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov va fi republicată conform anexei 1 și anexei 2.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 85 din data de  28  februarie  2019

Republicată conform H.C.L. nr. 308 din data de 30 mai 2019 și conform H.C.L. nr. 707

din 1 noiembrie 2019

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 19.312 din 25.10.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Văzând Raportul de specialitate al Poliţiei Locale Braşov, prin care se propune modificarea Anexei 2 - Statul de funcții la Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2019 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov;

Având în vedere prevederile art. 610 din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ; ale Legii Poliţiei Locale nr. 155/2010 republicată; ale H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului- cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Poliţiei Locale Braşov, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Poliţiei Locale Braşov, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Procedurile legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei hotărâri.

 

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local  nr. 467 din 29 septembrie 2017 republicată, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • anexa 1- organigrama la HCL 85 din 2019 republicata.pdf
  • Anexa 2 stat de functii.pdf