Hotărârea nr. 706/2019

Aprobarea plângerii prealabile formulate de S.C. Prescon Piatra Mare S.A. împotriva H.C.L. nr. 536 din 30.08.2019 și revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 536 din 30.08.2019.

HOTĂRÂREA Nr. 706

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea plângerii prealabile formulate de S.C. Prescon Piatra Mare S.A. împotriva H.C.L. nr. 536 din 30.08.2019 și revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 536 din 30.08.2019;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 514.386 din 29.10.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Fiscale Braşov, prin care se propune aprobarea plângerii prealabile formulate de S.C. Prescon Piatra Mare S.A. împotriva H.C.L. nr. 536 din 30.08.2019 și revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 536 din 30.08.2019;

Văzând Procesul Verbal de Constatare nr. 512588/25.10.2019 prin care s-a constatat efectuarea lucrărilor de reparații la imobilul situat în Brașov, Poiana Brașov, str. Poiana Ursului nr. 5, Complex Favorit aflat în proprietatea S.C. Prescon Piatra Mare S.A.;

Având în vedere prevederile art. 489, alin. 5 - 8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și punctul 168 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Codului Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. c), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se admite plângerea prealabilă formulată de S.C. Prescon Piatra Mare S.A. împotriva H.C.L. nr. 536/30.08.2019, şi, pe cale de consecinţă, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 536 din 30.08.2019.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Fiscală Brașov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.