Hotărârea nr. 704/2019

Aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la data de 30.09.2019.

HOTĂRÂREA Nr. 704

din data de  1  noiembrie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la data de 30.09.2019;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 1 noiembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 100.543/24.10.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcției Economice, prin care se propune aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la data de 30.09.2019;

Având în vedere prevederile art. 49, alin. (12) şi alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. (1) Se aprobă contul de execuţie al bugetului local la data de 30.09.2019 în sumă de 504.249.630,00 lei plan şi 507.314.199,40 lei încasări - pe partea de venituri şi în sumă de 765.262.910,00 lei plan şi 429.894.710,95 lei plăţi - pe partea de cheltuieli, detaliate astfel:

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 460.910.700,00 lei plan şi 430.388.422,06 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 474.910.700,00 lei plan şi 358.054.885,94 lei plăţi.

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 43.338.930,00 lei plan şi 76.925.777,34 lei încasări, din care 6.925.777,34 lei venituri și 70.000.000,00 excedentul anului precedent, iar cheltuielile sunt în sumă de 290.352.210,00 lei plan şi 71.839.825,01 lei plăţi.

(2) Detalierea bugetului şi a fiecărei secţiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 1 - Raportul Ministerului Finanțelor Publice de execuție bugetară agregat la nivel de ordonator principal de credite, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. (1) Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii la data de 30.09.2019 în sumă de 155.382.950,00 lei plan şi 142.819.998,00 lei încasări - pe partea de venituri, din care 140.822.589,81 lei venituri și 1.997.408,19 lei excedentul anului precedent, şi în sumă de 171.646.940,00 lei plan şi 115.598.555,23 lei plăţi - pe partea de cheltuieli,

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 123.729.050,00 lei plan şi 130.740.922,04 lei încasări, din care 129.052.689,81 lei venituri și 1.688.232,23 lei excedentul anului precedent, iar cheltuielile sunt în sumă de 134.803.010,00 lei plan şi 108.544.387,98 lei plăţi.

 

 

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 31.653.900,00 lei plan şi 12.079.075,96 lei încasări, din care 11.769.900,00 lei venituri și 309.175,96 lei excedentul anului precedent, iar cheltuielile sunt în sumă de 36.843.930,00 lei plan şi 7.054.167,25 lei plăţi.

(2) Detalierea bugetului şi a fiecărei secţiuni a bugetului pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 2 - Raportul Ministerului Finanțelor Publice de execuție bugetară agregat la nivel de ordonator principal de credite, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. (1) Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile la data de 30.09.2019 în sumă de 160.000,00 lei plan şi 99.933,93 lei încasări - pe partea de venituri şi în sumă de 160.000,00 lei plan şi 72.134,01 lei plăţi - pe partea de cheltuieli,

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 160.000,00 lei plan şi 99.933,93 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 160.000,00 lei plan şi 72.134,01 lei plăţi.

       (2) Detalierea bugetului pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 3 - Raportul Ministerului Finanțelor Publice de execuție bugetară agregat la nivel de ordonator principal de credite, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică, Serviciul Buget - CFP, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa nr. 1 la PHCL.pdf
  • Anexa nr. 2 la PHCL.pdf
  • Anexa nr. 3 la PHCL.pdf