Hotărârea nr. 702/2019

Completarea H.C.L. nr. 734/2018, republicată, privind acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a Municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 702

din data de  4  octombrie  2019

 

 

 

Pentru: completarea H.C.L. nr. 734/2018, republicată, privind acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a Municipiului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de                   4 octombrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 92.718 din 03.10.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Transport și Monitorizare din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune completarea H.C.L. nr. 734/2018, republicată, privind acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a Municipiului Braşov;

Văzând adresa înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 92.706/03.10.2019 prin care se solicită acordarea gratuităţii, pe mijloacele de transport, pentru elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutela, precum şi prevederile Legii nr. 1/2011 cu privire la facilităţile acordate studenţilor orfani sau proveniţi din casele de copii;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 1, alin. 4, pct. m), art. 17, alin. (1), lit. i, lit. o), art. 19^1 şi art. 42, alin. (2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare; ale       art. 20, alin. 1, lit. d) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 84, alin. 2, art. 105, alin. 2, lit. e) şi art. 205, alin. (2) din Legea   nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2),     lit. b), lit. d), alin. (4), lit. a), alin. (7), lit. b), lit. n), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (3), lit. a),  art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se completează Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 734/2018, republicată, prin introducerea unui nou alineat, alin. (3) care va avea următorul cuprins:

(3) Începând cu data de 07 octombrie 2019, elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutela, şcolarizaţi în instituţiile de învăţământ din Municipiul Braşov, care întrebuinţează mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a Municipiului Braşov, beneficiază, de „abonamente lunare toate liniile” gratuite pe tot parcursul anului calendaristic, conform Anexei nr. 1A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

 

 

…  //   …

 

 

-   02   -

 

Art. 2. Se completează Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 734/2018, republicată, prin introducerea unui nou alineat, alin. (2) care va avea următorul cuprins:

(2) Începând cu data de 07 octombrie 2019, studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă din instituţiile de învăţământ superior acreditate de pe raza Municipiului Braşov, în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază în timpul anului universitar de „Abonamente lunare toate liniile”, gratuite conform Planului tarifar aprobat, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a municipiului Braşov, conform Anexei nr. 2A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

 

Art. 3. După Anexa nr. 1 parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local nr. 734/2018, republicată, se introduce o nouă anexă, Anexa nr. 1A, conform Anexei nr. 1 parte integrantă la prezenta hotărâre.

 

Art. 4. După Anexa nr. 2 parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local nr. 734/2018, republicată, se introduce o nouă anexă, Anexa nr. 2A, conform Anexei nr. 2 parte integrantă la prezenta hotărâre.

 

Art. 5. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 734/2018, republicată, rămân neschimbate.

 

Art. 6. Hotărârea Consiliului Local nr. 734/2018, republicată, astfel completată, se va republica.

 

Art. 7. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Compartimentul Transport şi Monitorizare, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov, Unităţile de învăţământ din Municipiul Braşov, Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov şi societatea RATBV S.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 734 din data de  14  decembrie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 625 din data de 18 septembrie 2019 și conform

H.C.L. nr. 702 din 4  octombrie  2019

 

 

 

 

 

Privind: acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a Municipiului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de                   4 octombrie 2019; Analizând Referatul de aprobare nr. 92.718 din 03.10.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Transport și Monitorizare din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune completarea H.C.L. nr. 734/2018, republicată, privind acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a Municipiului Braşov;

Văzând adresa înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 92.706/03.10.2019 prin care se solicită acordarea gratuităţii, pe mijloacele de transport, pentru elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutela, precum şi prevederile Legii nr. 1/2011 cu privire la facilităţile acordate studenţilor orfani sau proveniţi din casele de copii;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 1, alin. 4, pct. m), art. 17, alin. (1), lit. i, lit. o), art. 19^1 şi art. 42, alin. (2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare; ale       art. 20, alin. 1, lit. d) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 84, alin. 2, art. 105, alin. 2, lit. e) şi art. 205, alin. (2) din Legea   nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2),     lit. b), lit. d), alin. (4), lit. a), alin. (7), lit. b), lit. n), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (3), lit. a),   art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. (1) Începând cu data de 01 octombrie 2019 preşcolarii cu vârsta de peste 5 ani din învăţământul preşcolar şi elevii din învăţământul obligatoriu, profesional şi liceal acreditat/autorizat, şcolarizaţi în instituţiile de învăţământ din Municipiul Braşov, beneficiază pe tot parcursul anului calendaristic de „Abonamente lunare toate liniile cu reducere pentru elevi”, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV SA, pe raza teritorial administrativă a Municipiului Braşov, cu excepţia Liniei 20 Expres - Poiana Braşov, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

…  //   …

 

-  02  -

 • Elevii care beneficiază de transportul școlar gratuit din cadrul programelor pentru fluidizarea traficului rutier din Municipiul Braşov, elaborate în concordanţă cu planul integrat de calitate a aerului pot achiziţiona „Abonamente lunare toate liniile cu reducere pentru elevi.
 • Începând cu data de 07 octombrie 2019,elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutela, şcolarizaţi în instituţiile de învăţământ din Municipiul Braşov, care întrebuinţează mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a Municipiului Braşov, beneficiază, de „abonamente lunare toate liniile” gratuite pe tot parcursul anului calendaristic, conform Anexei nr. 1 A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. (1) Începând cu data de 01 ianuarie 2019, studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă din instituţiile de învăţământ superior acreditate de pe raza Municipiului  Braşov, în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază în timpul anului universitar de „Abonamente lunare toate liniile cu reducere pentru studenţi”, conform Planului tarifar aprobat, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a municipiului Braşov, cu excepţia Liniei 20 Expres - Poiana Braşov, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 • Începând cu data de 07 octombrie 2019,studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă din instituţiile de învăţământ superior acreditate de pe raza Municipiului Braşov, în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază în timpul anului universitar de „Abonamente lunare toate liniile”, gratuite conform Planului tarifar aprobat, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a municipiului Braşov, conform Anexei nr. 2 A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Începând cu data de 01 ianuarie 2019 beneficiază de călătorii reduse cu 50 % faţă de valoarea nominală a preţului călătoriei, pe bază de călătorii încărcate pe cardul de transport, eliberat de către societatea RATBV S.A., pe toate liniile de transport de pe raza teritorial administrativă a municipiului Braşov, următoarele categorii de persoane având domiciliul în municipiul Braşov:

 1. a) persoanele vârstnice care au împlinit vârsta de 65 de ani;
 2. b) pensionarii, indiferent de vârstă, de cuantumul pensiei şi de categoria pensiei,

conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 4. Începând cu data de 01 ianuarie 2019 beneficiază lunar de 15 (cincisprezece) titluri de călătorie gratuite încărcate pe un card de transport, eliberat de către societatea RATBV S.A., valabil pe toate liniile de transport public local de călători de pe raza municipiului Braşov, cu excepţia Liniei 20 Expres - Poiana Braşov, următoarele categorii de persoane având domiciliul în municipiul Braşov:

 1. a) persoanele vârstnice care au împlinit vârsta de 65 de ani şi nu au venituri nete care depăşesc 1200 lei/lună;
 2. b) pensionarii indiferent de vârstă, de categoria pensiei: invaliditate, de urmaş (numai în cazul soţ/soţie), anticipată, anticipată parţială, limită de vârstă şi cu venituri nete sub 1.200 de lei/lună, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 5. Se aprobă începând cu data de 01 ianuarie 2019 acordarea dreptului la gratuitate pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a municipiului Braşov pentru următoarele categorii de persoane cu domiciliul în municipiul Braşov, care au obţinut certificat de revoluţionar în baza Legii              nr. 341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. luptătorii pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989;

...  //   …

-  03  -

 

 1. b) urmaşii de eroi-martiri (soţul supravieţuitor, părinţii celui decedat şi copiii acestuia);
 2. c) persoane care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;
 3. d) soţ al persoanei care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;
 4. e) urmaşi ai persoanelor care au decedat în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 (soţul supravieţuitor, copii şi părinţii celui decedat),

conform Anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 6. Se aprobă începând cu data de 01 ianuarie 2019 acordarea dreptului la gratuitate pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a municipiului Braşov, pentru veteranii de război şi văduvele de război, cu domiciliul în municipiul Braşov, care au obţinut legitimaţia de veteran de război în baza Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform Anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 7. Începând cu data de 01 ianuarie 2019 persoanele care donează sânge la instituţiile de profil cu activitate de recoltare de sânge în scop transfuzional cu sediul în Municipiul Braşov, beneficiază pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a municipiului Braşov de „Abonament lunar toate liniile cu 50 % reducere pentru donatori de sânge”, încărcat pe cardul de transport, eliberat de către societatea RATBV S.A., conform Anexei nr. 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 8. Începând cu data 01 ianuarie 2019 H.C.L. nr. 604/2016, H.C.L. nr. 486/2017, H.C.L. nr. 605/2016, republicată, H.C.L. nr. 606/2016, republicată, H.C.L. nr. 607/2016, republicată, H.C.L. nr. 608/2016, republicată, H.C.L. nr. 609/2016, republicată, H.C.L. nr. 610/2016, republicată şi H.C.L. nr. 333/2017 îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art. 9. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Compartimentul Transport şi Monitorizare, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov, Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov şi societatea RATBV S.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.